kinh-phap-cu-pham-a-la-han
Thư pháp Đăng Học

90. Ai đi đường đến đích,
Diệt trừ hết ưu sầu,
Giải thoát mọi ràng buộc,
Tham dục chẳng còn đâu.

91. Ai nỗ lực Chánh niệm,
Không lưu luyến nơi nào,
Như ngỗng trời rời ao,
Từ bỏ mọi chỗ trú.

92. Ai từ bỏ tích lũy,
Quán tưởng khi uống ăn,
Không – Vô tướng – Giải thoát,
Theo hướng đó tu hành,
Như giữa trời chim lượn,
Tìm đâu ra mối manh!

93. Ai dứt trừ lậu hoặc,
Ăn uống chẳng tham tranh,
Không – Vô tướng – Giải thoát,
Theo hướng đó tu hành,
Như giữa trời chim lượn,
Tìm đâu ra mối manh!

94. Ai nhiếp hộ các căn,
Như chiến mã thuần thục,
Mạn trừ, lậu hoặc dứt,
Chư Thiên cũng kính phục.

95. Như đất không hiềm hận,
Như trụ chấn kiên trì,
Như hồ không vẩn đục,
Luân hồi hết chuyển di.

96. Người tâm thường an tịnh,
Ngôn hành đều tịnh an,
Chánh trí, Chơn giải thoát,
An tịnh thế hoàn toàn.

97. Không tin tưởng người khác,
Thông đạt lý Vô Sanh,
Cắt đứt mọi hệ lụy,
Triệt tiêu các mối manh,
Tận diệt mọi tham ái,
Bậc Thượng Sĩ tu hành.

98. Làng mạc hay núi rừng,
Thung lũng hay đồi cao,
La Hán trú chỗ nào,
Nơi ấy được an lạc.

99. Phàm phu không ưa thích,
An trú giữa núi rừng,
Bậc ly tham vui mừng,
Vì không tìm dục lạc.

——————————–

Lưu ý: Để xem tích truyện liên quan đến từng kệ Pháp Cú, hoan hỷ nhấp vào số thứ tự phía trước.

Xem thêm: Kinh Pháp Cú