khong-nen-song-qua-lau-o-mot-noi

Một thời, Thế Tôn trú tại Veluvana, dạy các Tỷ kheo:

năm nguy hại này, này các Tỷ kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ. Thế nào là năm?

 1. Xan tham đối với trú xứ;
 2. Xan tham đối với gia đình;
 3. Xan tham đối với đồ vật cúng dường;
 4. Xan tham đối với công đức;
 5. Xan tham đối với pháp.

năm lợi ích này, này các Tỷ kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ. Thế nào là năm?

 1. Không xan tham đối với trú xứ;
 2. Không xan tham đối với gia đình;
 3. Không xan tham đối với đồ vật cúng dường;
 4. Không xan tham đối với công đức;
 5. Không xan tham đối với pháp.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Du hành dài,
phần Sống quá lâu một nơi, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.725)

————————————

Một thời, Thế Tôn trú ở Kimbilà, tại Veluvana, dạy các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, có năm nguy hại này, nếu sống quá lâu tại một chỗ. Thế nào là năm?

 1. Đồ dùng nhiều, cất chứa nhiều đồ dùng;
 2. Nhiều dược phẩm, cất chứa nhiều dược phẩm;
 3. Nhiều công việc phải làm, không khéo léo trong những công việc phải làm;
 4. Sống lẫn lộn với gia chủ, tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ;
 5. Và khi bỏ trú xứ ấy, ra đi với sự luyến tiếc.

Này các Tỷ kheo, đó là năm nguy hại nếu sống quá lâu tại một chỗ.

năm lợi ích này, này các Tỷ kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ. Thế nào là năm?

 1. Đồ dùng không nhiều, không cất chứa nhiều đồ dùng;
 2. Dược phẩm không nhiều, không cất chứa nhiều dược phẩm;
 3. Không nhiều công việc phải làm, khéo léo trong những công việc phải làm;
 4. Không sống lẫn lộn với gia chủ, không tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ;
 5. Và khi bỏ trú xứ ấy, ra đi không với sự luyến tiếc.

Này các Tỷ kheo, đây là năm lợi ích nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Du hành dài,
phần Sống quá lâu [1], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.724)

————————————

Xem thêm: