khong-nen-song-qua-lau-o-mot-noi

Một thời, Thế Tôn trú tại Veluvana, dạy các Tỷ kheo:

năm nguy hại này, này các Tỷ kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ. Thế nào là năm?

1. Xan tham đối với trú xứ,
2. Xan tham đối với gia đình,
3. Xan tham đối với đồ vật cúng dường,
4. Xan tham đối với công đức,
5. Xan tham đối với pháp.

năm lợi ích này, này các Tỷ kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ. Thế nào là năm?

1. Không xan tham đối với trú xứ,
2. Không xan tham đối với gia đình,
3. Không xan tham đối với đồ vật cúng dường,
4. Không xan tham đối với công đức,
5. Không xan tham đối với pháp.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Du hành dài,
phần Sống quá lâu một nơi, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.725)