Thấu rõ vạn sự vô thường – vạn pháp vô ngã, hành giả an nhiên trước mọi duyên thuận nghịch, nhẫn lực tinh cần trên đường giải thoát

Một thời, Thế Tôn trú ở Kimbilà, tại Veluvana, dạy các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn. Thế nào là năm?

  1. Quần chúng không ái mộ, không ưa thích;
  2. Nhiều người hận thù;
  3. Nhiều người tránh né;
  4. Khi mạng chung tâm bị mê loạn;
  5. Sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào Cõi dữ, Ác thú, Đọa xứ, Địa ngục.

Này các Tỷ kheo, đây là năm nguy hại cho người không kham nhẫn.

Này các Tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn. Thế nào là năm?

  1. Quần chúng ái mộ và ưa thích;
  2. Không có nhiều người hận thù;
  3. Không có nhiều người tránh né;
  4. Khi mạng chung tâm không bị mê loạn;
  5. Sau khi thân hoại mạng chung, được sinh vào cõi Thiện thú, Thiên giới, Cõi đời này.

Này các Tỷ kheo, đây là năm lợi ích cho người có kham nhẫn.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Mắng nhiếc,
phần Không kham nhẫn, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.719)

————————————

Xem thêm: