khuyen-cung-chayTâm tức Phật. Phật thì Từ – Bi – Hỷ – Xả… muôn hạnh tròn đầy. Tu Phật tức tu Tâm, quay trở về Đức tánh Từ – Bi – Hỷ – Xả nơi bổn tâm của mình. Tâm Từ – Bi – Hỷ – Xả tức tâm Phật.

Xưa, Thái tử Tất Đạt Đa cũng vì lòng Từ Bi vô lượng thương xót muôn loài trước khổ sanh – lão – bệnh – tử luân hồi nghiệp báo nên Ngài mới xả ly, từ “có” trở về “Không” tầm đường giác ngộ, giải thoát chúng sanh. Cuối cùng Ngài mới khai sáng Phật đạo ở thế gian, phổ chiếu ánh Từ Quang chiếu soi vô minh tăm tối. Chánh Pháp Nhãn Tàng của Như Lai, điển hình là Tứ Diệu Đế, 12 Nhân Duyên, Bát Chánh Đạo, Vô thường, Vô ngã… đã dìu dắt vô số chúng sanh trở về bổn Tánh Giác.

Nếu không vì lòng Từ Bi vô lượng của Thái tử đối với muôn loài thì Ngài sẽ không “Xả” thân tầm đường giác ngộ, thế gian sẽ mãi chìm đắm trong khổ não vô minh. Nếu không vì lòng Bi mẫn thương xót chúng sanh thì Chư Phật sẽ chẳng thị hiện trên đời, hướng hóa chúng sanh “ngộ nhập Phật tri kiến”. Đó cũng chính là Hạnh Nguyện của Chư Phật 10 phương 3 đời. Công đức, vạn hạnh xuất thế gian cũng do tâm Từ-Bi sanh (tự giác), chúng sanh thoát khổ sanh tử luân hồi cũng do tâm Từ-Bi độ (giác tha). Do đó, tứ vô lượng tâm Từ – Bi – Hỷ – Xả là cội nguồn của Vạn pháp (Chánh Pháp) và Diệu hạnh, là mẹ của 3 đời 10 phương Chư Phật, là tâm Phật. Đây chính là chủng tử Phật của muôn vạn chúng sanh nên tu Phật chính là tu bồi, trưởng dưỡng gốc Từ – Bi – Hỷ – Xả ngày thêm lớn mãi.

Trong các phong tục, lễ nghi ở thế gian như cúng gia tiên, cúng giao thừa, cúng rằm, cúng cô hồn, cúng đất đai nhơn trạch…, người thế gian thường hay cúng mặn bằng sanh mạng của động vật (gà, heo…), dù trực tiếp giết hại hay gián tiếp mua về. Do chưa biết Phật Pháp, chưa rõ nhơn quả nghiệp đền, oan báo tương ưng nên họ hành xử theo thói quen tập khí thường tình, theo truyền thống gia đình, theo sự chỉ dẫn của thầy bà, hay đơn giản “ai sao mình vậy”. Họ không biết rằng giết sanh mạng tức phạm nghiệp sát, phải đền trả oan báo trong mai hậu; dâng cúng sanh mạng rượu thịt bất tịnh lên gia tiên tức gia tiên đồng cộng nghiệp thêm trược mà thôi chứ nào hưởng ích lợi chi; còn những người khuất mặt và ngạ quỷ vất vưởng khắp nơi sẽ tự kéo nhau tụ lại để hưởng rượu thịt do gia chủ cúng dâng, dần thường thành lệ sinh quen nên nếu gia chủ tới kỳ quên sót hay mâm lễ không thịnh soạn sẽ liền bị quấy phá, gia đạo bất an bởi “âm thịnh dương suy” lẽ thường tình xưa nay…

Người tu Phật, như đã nói ở trên, cần trưởng dưỡng tâm Từ – Bi – Hỷ – Xả, đoạn tham – sân – si, năng làm việc lành, dứt mọi việc dữ, phóng sanh – bố thí – Pháp thí, y theo Bát Chánh Đạo và Lục Độ mà sống và tu hành. Đạo Phật chơn chánh dạy tu hành chơn thật, không cúng kiến, tụng đám, lễ nghi… Tuy nhiên, Đạo – Đời bất ly, nếu có hữu sự mà cúng kiến thì xin lưu ý:

1. Trong lễ giỗ gia tiên thì tuyệt đối không cúng rượu thịt bất tịnh, càng phải giữ Ngũ giới, không phạm sát nghiệp hay chè chén mê say mà loạn Tâm tổn Đức cho bản thân, lại vô tình khiến cho gia tiên phải thọ cộng nghiệp sát thì mang tội BẤT HIẾU không hay. Chỉ cần hương – hoa – quả thanh khiết, lễ nghi giản đơn, không rườm rà câu nệ mà tỏ tâm thành hồi hướng công đức tham thiền – niệm Phật và phước đức hành việc Thiện, phóng sanh – bố thí – Pháp thí… cho tất cả chúng sanh chung, trong đó có tổ tiên gia đạo được giác tâm quy Phật thì quý báu vô cùng.

2. Khi dọn về nhà mới để sinh sống, định cư lâu dài thì bên cạnh việc thành tâm thiết lễ cúng dường an vị Phật lẽ tất nhiên, gia chủ cần nên bày mâm CHAY gồm hương – hoa – quả lễ cúng Thổ thần, đất đai nhơn trạch trước là để những người khuất mặt vất vưởng xung quanh thọ chay thực, sau gieo duyên lành thành tâm niệm Phật hồi hướng cho họ tỉnh tâm sám hối, quy y Phật-đà. Ngoại trừ trường hợp trên, gia chủ không nên cúng vong tại tư gia, dù là cúng chay đi nữa, mà chuốc lấy phiền lụy. Nếu là người có công phu tu hành chơn thật, Định lực sâu dày thì việc cúng vong được xem như khai phương tiện hầu gieo duyên Phật Pháp cho chúng sanh hướng Phật, độ tử lợi lạc rõ ràng. Thật vậy, những bậc chơn tu có đạo hạnh xưa nay thường trụ và tọa thiền nơi bãi tha ma, nghĩa địa, những vùng miền nhiều trược khí oan khiên… là để giáo hóa khai tâm độ tử vậy. Còn ngược lại, không có Thiền Định, tu hành chơn thật thì chỉ e là “âm thịnh dương suy”, gia đạo bất an vì những lý do như đã nói ở trên.

3. Những ngày rằm, ngày vía chư Phật hay bất cứ khi nào tâm thành tưởng nhớ muốn thiết lễ cúng dường chư Phật thì tuyệt chỉ dùng hương – hoa – quả mà thôi. Điều quan trọng nhất là giữ Giới Đức trang nghiêm, tu hành chơn thật mà dâng Tâm-hương thành kính cúng dường chư Phật khắp 10 phương. Đó mới thực sự là chơn cúng dường thanh tịnh.

4. Ngoài ra, không đốt giấy tiền, vàng mã, thanh y ngũ sắc khi cúng kiến… mà rơi vào tà kiến mê tín, trái Đạo không hay.

* TÓM LẠI

Người Phật tử tại gia cần phải nghiêm trì Ngũ giới, y theo Chánh Pháp Như Lai tinh tấn tu hành mà tròn hiếu đạo với gia tiên, ông bà, cha mẹ.

dot-vang-ma

Hãy bỏ tục lệ đốt đồ mã, càng bỏ tục lệ cúng mặn vì nếu còn sát hại sanh vật thì trái nghịch với tôn chỉ TỪ BI của nhà Phật. TỪ tức năng làm cho tất cả chúng sanh được vui. BI tức năng làm cho tất cả chúng sanh thoát khổ. Vậy xin đừng làm khổ sát hại sanh linh, nhất là trong khi cầu kiết cúng kiến. Tốt nhất là dùng hương – hoa – quả mà dâng cúng trong các lễ nghi ở thế gian, vừa thanh đạm giản đơn lại chan hòa Pháp lạc. Đó là cho Phật chủng Từ Bi càng trưởng dưỡng cao sâu, cho bớt tiếng thống thiết kêu la của muôn loài khi bị sát hại, cho nghiệp sát oán báo vay trả – trả vay ngày càng giảm trừ để tất cả đồng trau tâm tích đức, an trú trong Diệu Pháp Như Lai mà thảnh thơi đường về trong mai hậu.

Xưa kia cúng mặn lỗi lầm thay,
Nay giác ngộ rồi đổi cúng chay,
Dưa muối tương rau tuy đạm bạc,
Cơm canh bánh trái thảo lòng ngay,
Trước gìn mạng sống muôn loài vật,
Sau giữ lòng nhơn nghiệp khỏi vay,
Tánh khởi Từ Bi chơn Phật hiện,
Tâm hành từ thiện kiến Như Lai.

Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

——————————————————

Tham khảo: