tim-lai-ban-lai-dien-muc

CẨM NANG TU ĐẠO CỦA HÒA THƯỢNG QUẢNG KHÂM

TÌM LẠI BẢN LAI DIỆN MỤC

Pháp môn mà ta tu học là Pháp Vô-thượng, là Pháp chẳng có hình tướng gì, bởi vì nó là Pháp ở trong Tâm.

Xuất gia tu hành là vì mục đích tìm lại Bản Lai Diện Mục – khuôn mặt thật của mình trước khi được cha mẹ sanh ra. Khi các bạn chưa sáng tỏ việc này thì trí huệ chưa khai mở; cũng giống như mặt trăng bị mây đen che kín, không thể hiển xuất quang minh được.

Tu đạo là vì giải thoát, không bị chìm đắm trong luân hồi. Coi bạn có thể tu đến chỗ Ngũ Uẩn (Sắc, thọ, tưởng, hành, thức) đều “không” chăng?

Tu đạo thì cần trừ tham, sân, si; đạt đến chỗ thân, miệng, ý đều trong sạch.

Từ thuở vô thủy tới nay, nghiệp chướng mà mình tạo ra thì đầy ngập như núi cao. Ngày nay các bạn xuất gia tu hành thì cần phải tiêu trừ nghiệp chướng của mình đi. Nếu không khéo tu hành, mà ngược lại tạo tội nghiệp thì núi cao nghiệp chướng kia ngày càng đắp cao thêm, vĩnh viễn bạn không còn cách gì thoát khỏi vòng sanh tử.

(trích Cẩm Nang Tu Đạo
Hòa Thượng Quảng Khâm) 

Diệu Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên