Một thời, Thế Tôn trú ở Kimbilà, tại Veluvana, Ngài cho gọi các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, nghe pháp có năm lợi ích này. Thế nào là năm?

  1. Được nghe điều chưa nghe;
  2. Làm cho trong sạch điều đã được nghe;
  3. Đoạn trừ nghi;
  4. Làm cho tri kiến chánh trực;
  5. Làm cho tâm tịnh tín.

Này các Tỷ kheo, nghe pháp có năm lợi ích này. 

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Kimbila,
phần Nghe pháp, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.708)

————————————

Xem thêm: