phat-phap-van-dap-5-quan-cong-co-phai-la-ho-phap
Tượng Quan Thánh

* CÂU HỎI

Thầy cho con hỏi: chùa có được thờ Mẫu không? Và Quan Công có phải là Hộ Pháp không vì con thấy các chùa thờ khá nhiều và cho rằng đó là Hộ Pháp?

 

* PHÚC ĐÁP

Chùa là ngôi Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) trang nghiêm cho thập phương Tín chúng tầm về nương tựa, quy Phật tu hành nên chỉ thờ Phật, chư Bồ Tát, chư Hộ Pháp. Ở đó, nếu có ai phát nguyện quy y Tam Bảo, thọ trì Phật Pháp thì trước Phật đài tôn nghiêm nơi Chánh điện, Tăng lữ ở chùa có bổn phận hướng hóa người đó phát nguyện một lòng đời đời trí tín quy kính Tam Bảo nương tựa tu hành, tuyệt không quy hướng lễ lạy Thánh, Thần, Quỷ, Vật. Vì thế, nếu chùa có thờ Mẫu thì đó là do tu sĩ quản chùa biến tướng tục hóa Đạo Phật, được bao biện dưới danh nghĩa hòa nhập tín ngưỡng vùng miền. Thực tế rõ thấy, đã có bao Pháp nạn nan giải vì biến tướng Phật đạo mà ra, khuynh đảo tín tâm Phật tử. Lý tánh nhà Phật không thông, ắt hành mê sự trái nghịch Đạo.

Chư Hộ Pháp được thờ phụng trong chùa là biểu tướng đại diện cho hạnh nguyện Hộ Pháp của những vị Phật, Bồ Tát và những Bậc kiến Tánh đã liễu thoát tử sanh. Dù chúng sanh cõi Thiên, A Tu La, Nhơn hay khắp cõi 10 phương một khi đã quy Phật tu hành đều có thể phát tâm nguyện hộ trì Phật Pháp nhưng họ không được xem là Chư Hộ Pháp vì vẫn còn là phàm phu, nên không được tôn thờ nơi cửa Phật. Có như thế, khi Tín chúng lễ lạy Chư Hộ Pháp trong chùa mới không phạm vào giới nguyện quy y, tổn hại huệ mạng tu hành: “đã quy y Tam Bảo thì không quy hướng lễ lạy Thánh, Thần, Quỷ, Vật“. 

Quan Công trước đây chưa quy Phật, càng không phải là Hộ Pháp nên chùa thờ là không đúng. Gần đây (trong vòng 1 năm), trong lúc hành giả tọa thiền độ chúng, Quan Công đã phát tâm quy y Phật đà và có tâm nguyện hộ trì Phật Pháp. Dẫu thế, chùa cũng không thờ Quan Công như đã giảng ở trên.

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

 

* CÂU HỎI

Căn cứ vào đâu mà nói “Quan Công đã phát tâm quy y Phật đà và có tâm nguyện hộ trì Phật Pháp gần đây (trong vòng 1 năm)”? Thánh nhân không lẽ ngộ tánh còn thua cả người trần?

 

* PHÚC ĐÁP

Thần, Thánh còn là chúng sanh trong Lục Đạo luân hồi, gọi chung là cõi A-Tu-LaThiên. So với chúng cõi Nhơn (cõi Người) thì chúng cõi Thiên có phước đức rất nhiều, thọ mạng dài lâu, sướng nhiều khổ ít nên họ thường chỉ an vui nhàn hưởng quả Thiện hiện tại, không cần phát tâm Bồ Đề cầu Đạo giải thoát mà chi cho gian khổ muôn phần. Ngược lại, con người tuy sống giữa khổ vui nhưng chung quy đều khổ nên người trí tín sẽ lấy đó làm nhân quy Phật tu hành quyết thoát khổ trần lao. Trầm mê hay giác ngộ, luân hồi hay giải thoát, tất cả đều tùy vào chính bản thân mỗi người nên Đức Phật dạy làm Người là dễ tu Phật nhất trong tất cả chúng sanh, hun đúc nhân khổ tịnh hóa thành quả giải thoát. Vậy, tuyệt không có chuyện Thánh nhân thì ngộ tánh cao hơn người trần.

Quan Công được phong Thánh? Đó là tín ngưỡng dân gian suy phong, không phải Đạo Phật. Những gì Đức Phật dạy là tất cả chúng sanh đều là kẻ thừa tự nghiệp mà chính mình đã gieo tạo, thăng (giác ngộ, giải thoát) giáng (trầm mê, khổ đọa) tùy nhân. Đó là luật Nhân Quả công bằng bất biến của vũ trụ nhơn sanh, vì vậy, đừng vội tin nói bất cứ điều gì từ tâm trí phàm mê nếu không lấy Chánh kiến tư duy sự vận hành của nghiệp theo luật Nhân Quả chí công và quỹ đạo Chánh Pháp Phật.

Đã thế, chùa vốn là ngôi Tam Bảo trang nghiêm (Phật – Pháp – Tăng), sao lại thờ Quan Công, còn suy phong là Hộ Pháp? Đó là do Tăng lữ HÀNH TRÁI PHÁP PHẬT, TỤC HÓA ĐẠO PHẬT VỚI TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN, người Phật tử sao không dùng Chánh kiến tư duy mà mù mờ tin sái? Sự thật là Quan Công đã quy y Phật chưa (chứ đừng nói đến kiến Tánh) dù được dân gian thờ tự trong chùa bao năm, câu hỏi này lấy gì giải đáp nếu không công phu đến tâm thiền Vô Niệm, liễu Pháp ngộ Tâm (?). 

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

———————————————-

Tham khảo: