phat-phap-van-dap-5-quan-cong-co-phai-la-ho-phap

* CÂU HỎI

Thầy cho con hỏi: chùa có được thờ Mẫu không? Và Quan Công có phải là Hộ Pháp không vì con thấy các chùa thờ khá nhiều và cho rằng đó là Hộ Pháp?

* PHÚC ĐÁP

Chùa chỉ được thờ chư Phật, chư Bồ Tát và chư Hộ Pháp mà thôi. Nếu có thờ Mẫu thì là sự biến tướng chứ không phải sự hòa nhập tín ngưỡng vùng miền như bao biện. Đã có bao Pháp nạn nan giải vì biến tướng Phật đạo mà ra.

Chư Hộ Pháp mà chùa thờ là hình tướng đại diện cho hạnh nguyện Hộ Pháp của những vị Phật, Bồ Tát, những Vị đã kiến Tánh – liễu thoát tử sanh mà thôi. Dù chúng cõi Thiên, A Tu La, cõi Nhơn hay khắp các cung cõi khác trong 10 phương Pháp giới một khi đã quy y Phật đều có thể phát tâm nguyện hộ trì Phật Pháp nhưng họ vẫn không được xem là Chư Hộ Pháp đúng nghĩa vì đã là chúng sanh thì công hạnh tu hành hộ Pháp không thể so sánh với bậc kiến Tánh. Vì vậy, ta lạy Chư Hộ Pháp trong chùa tức lạy NHỮNG BẬC KIẾN TÁNH CÓ HẠNH NGUYỆN HỘ PHÁP chứ không phải lạy chúng sanh có tâm nguyện đó, tức vẫn không phạm vào việc “đã quy y Phật thì không quy – lạy Thần, Thánh, Quỷ, Vật”. (ta có thể “lễ” Tánh Phật của họ vì tất cả đều có Phật Tánh như lời Phật thọ ký nhưng đây là vấn đề ở phương diện khác (lý tánh Từ Bi – Bình Đẳng), không thuộc phạm vi ý nghĩa của quy y Phật đà và vấn đề con đang thỉnh Pháp)

Quan Công trước đây chưa quy Phật, càng không phải là Hộ Pháp nên chùa thờ là không đúng. Tuy nhiên, gần đây (trong vòng 1 năm) Quan Công đã phát tâm quy y Phật đà và có tâm nguyện hộ trì Phật Pháp. Dẫu thế, chùa cũng không thờ Quan Công như đã giải thích ở trên.

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

* CÂU HỎI

Căn cứ vào đâu mà nói “Quan Công đã phát tâm quy y Phật đà và có tâm nguyện hộ trì Phật Pháp gần đây (trong vòng 1 năm)”? Thánh nhân không lẽ ngộ tánh còn thua cả người trần?

* PHÚC ĐÁP

Thần, Thánh còn là chúng sanh trong Lục Đạo luân hồi, gọi chung là cõi A-Tu-LaThiên. So với chúng cõi Nhơn (loài Người) thì chúng cõi Thiên tuy có phước đức rất nhiều, thọ mạng dài lâu, vui nhiều – khổ ít nhưng họ thường chỉ hài lòng vui hưởng quả Thiện hiện tại, rất khó hoặc không cần phát tâm Bồ Đề cầu Đạo giải thoát mà chi. Ngược lại, con người tuy sống giữa khổ – vui nhưng chung quy đều khổ nên người trí tín sẽ lấy đó làm nhân tu hành giải thoát. Trầm mê hay giác ngộ đều do mình cả thôi nên Đức Phật từng nói chính làm Người mới dễ tu Phật nhất trong tất cả chúng sanh. Vậy, tuyệt không có chuyện Thánh nhân thì ngộ tánh cao hơn người trần.

Quan Công được phong Thánh? Đó là tín ngưỡng dân gian suy phong, không phải Đạo Phật. Những gì Phật dạy là tất cả chúng sanh đều theo nghiệp mình gieo tạo mà nhận quả thăng hay giáng tùy nhân. Đó là luật nhân quả bất biến của vũ trụ nhơn sanh, vì vậy, đừng vội tin vào bất cứ điều gì nếu thiếu Chánh Kiến tư duy vận hành của nghiệp theo Luật Nhân Quả và quỹ đạo của Chánh Pháp.

Đã thế, sao chùa vốn là ngôi Tam Bảo trang nghiêm (Phật – Pháp – Tăng) lại thờ Quan Công, còn suy phong là Hộ Pháp? Đó là chùa đã hành TRÁI PHÁP PHẬT (chùa chỉ được thờ những bậc đã kiến Tánh mà thôi) do TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN ĐỒNG HÓA ĐẠO PHẬT hay đó là sự thật, người Phật tử sao không dùng Chánh kiến – Trí huệ chiếu soi mà mù mờ tin sái? Sự thật là Quan Công đã quy y Phật đà chưa (chứ đừng nói đến kiến Tánh) dù được dân gian thờ tự trong chùa bao năm, câu hỏi này lấy gì giải đáp nếu không công phu đến Tâm Thiền Vô Niệm, kiến Tự Tánh Phật, liễu Pháp ngộ Tâm?! 

Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nếu chí thành quy Phật phát Bồ-Đề tâm! Ta là Phật đã thành, Chúng sanh là Phật sẽ thành nếu nhẫn lực tu hành chơn chánh theo lời Phật dạy vì khổ luân hồi của muôn vạn chúng sanh (Phật ngôn). Cửa Phật luôn rộng mở không phân biệt hay bỏ sót một ai trong khắp cõi 10 phương. Và chỉ khi tu hành đến Vô Niệm Tam Muội thì hạnh nguyện hóa độ chúng sanh là vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Đến đây, trạch Pháp như thị, như lý tác ý, tùy duyên khai thị hóa độ muôn vạn chúng sanh khắp cõi 10 phương thì có gì lao xao việc Quan Công quy Phật, phát tâm hộ Pháp để đền ơn hành giả hóa độ trong thời gian gần đây.

Tùy tâm thọ Pháp!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

———————————————-

Tham khảo:

Vô Niệm – Sự quy nhất của Thiền Tịnh Mật
– 
Vô Niệm – Vô Tướng – Vô Trụ
– 
Hạnh nguyện của người tu Phật