vo-tuong-tam-quy-y-gioi

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

VÔ TƯỚNG TAM QUY Y GIỚI

Thiện-tri-thức! Đã phát Tứ hoằng thệ nguyện xong, nay vì Thiện-tri-thức truyền VÔ TƯỚNG TAM QUY Y GIỚI.

Thiện-tri-thức:

–   QUY Y GIÁC, LƯỠNG TÚC TÔN.
–   QUY Y CHÁNH, LY DỤC TÔN.
–   QUY Y TỊNH, CHÚNG TRUNG TÔN.

Từ nay trở đi, xưng GIÁC làm THẦY, trọn chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng TỰ TÁNH TAM BẢO thường tự chứng minh.

Khuyên các Thiện-tri-thức, nên QUY Y TỰ TÁNH TAM BẢO: Phật tức là GIÁC, Pháp tức là CHÁNH, Tăng tức là TỊNH.

–   Tự tâm quy y GIÁC thì tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc, hay lìa tài sắc, gọi là LƯỠNG TÚC TÔN.

–   Tự tâm quy y CHÁNH, niệm niệm chẳng tà kiến, vì chẳng tà kiến nên chẳng có nhơn ngã, cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là LY DỤC TÔN.

–   Tự tâm quy y TỊNH, Tự Tánh đối với tất cả cảnh giới trần lao ái dục đều chẳng nhiễm trước, gọi là CHÚNG TRUNG TÔN.

Nếu tu hạnh này là TỰ QUY Y. Phàm phu chẳng hiểu, từ sáng đến tối thọ tam quy y, nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì dựa vào đâu mà quy y? Nói lại thành vọng.

Thiện-tri-thức! Mọi người hãy xem xét kỹ, chớ lầm dụng tâm. Trong Kinh rõ ràng nói là quy y Tự Tánh Phật, chẳng có nói quy y tha Phật. Tự Tánh Phật chẳng quy y thì đâu còn chỗ nào để quy y nữa! Nay đã tự ngộ, mỗi mỗi đều phải quy y TỰ TÁNH TAM BẢO, bên trong tự sửa tâm tánh, bên ngoài kính mến mọi người, tức là TỰ QUY Y vậy.

(trích Phẩm Sám Hối – Kinh Pháp Bảo Đàn
Lục Tổ Huệ Năng)

Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

—————————————

Tham khảo: