khat-si

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi. Rồi Bà la môn Bhikkhaka đi đến, sau khi chào đón, hỏi thăm, ngồi xuống một bên bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, con là người khất thực và Tôn giả cũng là người khất thực. Vậy có sự sai khác gì giữa chúng ta?

Thế Tôn đáp:

Không phải ai ăn xin;
Cũng gọi là khất sĩ;
Nếu chấp trì độc pháp;
Không còn gọi Tỷ kheo;
Ai sống ở đời này;
Từ bỏ các phước báo;
Đoạn trừ mọi ác pháp;
Hành trì theo phạm hạnh;
Sống đời sống Chánh trí;
Vị ấy xứng Tỷ kheo
.

Khi được nghe nói như vậy, Bà la môn Bhikkhaka bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama! Mong Tôn giả nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 7, phẩm Cư sĩ,
phần Bhikkhaka, VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.400)

————————————

Xem thêm: