hieu-tu-that-su-khong-co-nhieu

Một thời, Thế Tôn trú tại Rajàgaha, trên núi Gìjjhakùta. Rồi Thế Tôn lấy một ít đất trên đầu móng tay và bảo các Tỷ kheo:

Các ông nghĩ thế nào, này các Tỷ kheo, cái nào là nhiều hơn, một ít đất trên đầu móng tay hay là quả đất lớn này?

Bạch Thế Tôn, cái nhiều hơn là quả đất này, còn ít hơn là đất trên đầu móng tay.

Cũng vậy, này các Tỷ kheo, ít hơn là các chúng sanh có hiếu kính với mẹ, với cha và nhiều hơn là các chúng sanh không hiếu kính với mẹ, với cha.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ V, chương 12, phẩm Bánh xe
lược thuyết, phần Hiếu kính mẹ-Hiếu kính cha [trích],
NXB Tôn Giáo, 2002, tr.675)

————————————

Tham khảo: