sam-dai-tri-van-thu

SÁM ĐẠI TRÍ VĂN THÙ

Bấy giờ đức Thế Tôn tại nước Thất La Phiệt, trong rừng Thệ Đa, nhập vào định Sư Tử Tần Thân Tam Muội khiến cho các bậc Đại Bồ Tát, ai ai cũng đều chứng ngộ gấp.

Lúc ấy Văn Thù Sư Lợi đồng tử bước ra khỏi rừng Thệ Đa, đến trong nhân gian. Tôn giả Xá Lợi Phất và sáu nghìn Tỳ kheo đều tới ngay chỗ Đức Văn Thù. Văn Thù Sư Lợi như một thớt Tượng Vương ngoái lại các Tỳ kheo, tức thì sáu nghìn Tỳ kheo ngay dưới lời nói đều được thành đạo.

Ngài Văn Thù lại đến phía đông Phúc Thành, giữa rừng Ta La chỗ đại Tháp Miếu, khắp nơi khắp chiếu pháp giới Tu Đa La. Có một vạn các rồng, năm trăm ưu bà tắc và ưu bà di, năm trăm đồng tử và đồng nữ, trong đó Thiện Tài Đồng Tử làm Thượng thủ. Tất cả đồng đến chỗ Đức Văn Thù Sư Lợi cung kính đảnh lễ, được nghe Pháp yếu, cả năm chúng ích hữu kiếp chứng Sơ Tâm. Lúc ấy, Đức Văn Thù Sư Lợi như một thớt Tượng Vương ngoái nhìn Thiện Tài Đồng Tử khiến Thiện Tài Đồng Tử được Căn Bản Trí Chỉ Nam Pháp Môn, chứng Thập Tính Tâm Bồ Tát. 

Thi tán thán rằng: 

Xuất lâm hoàn hựu nhập lâm trung
Tiện thị Ta la Phật miếu đông
Sư tử hống thì phương thảo lục
Tượng vương hồi cố lạc hoa hồng
Lục thiên khất sĩ thập tam mãn
Ngũ chúng cao nhân nhất tín thông
Trân trọng ngô sư hướng nam khứ
Bách thành yên thủy diếu vô cùng.

Dịch là:

Ra rừng rồi lại tới rừng đông
Đây nước Ta La tháp Phật chung
Sư tử rống qua làn cỏ biếc
Tượng vương quay lại cánh hoa hồng
Sáu nghìn khất sĩ mười tâm mãn
Năm chúng cao nhân một tín thông
Trân trọng đường nam Thầy chỉ dạy
Trăm thành khói nước ngát mênh mông.

Khi Thiện Tài Đồng Tử đến nước Phổ Môn, thành Tô Ma Na tham phỏng với Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tư duy quán sát, muốn cầu gần phụng sự. Lúc ấy Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát duỗi dài cánh tay hữu qua một trăm mười do tuần, vỗ lên đảnh Thiện Tài vì nói Pháp mầu, thị giáo lợi vui, khiến đầy đủ vô lượng Đại Trí quang minh, được Bồ Tát Vô Biên Tế Đà La Ni Pháp Môn.

Thi tán thán rằng:

Yên thủy nam tuân viễn tất qua
Ân cần tiệm thứ đáo Tô Na
Nhất tâm quán sát hy thân cẩn
Chích thủ diêu thân áng đảnh ma
Pháp hải phổ duyên thành Đại Trí
Từ vân vô tế nhập Đà La
Thỉ chung viên chứng tâng kỳ diệu
Phương tín Văn-Thù oai lực đa.

Dịch là:

Thăm hỏi về nam khói nước mờ
Lần dò gắng gỗ đến Tô Na
Xét xem tấc dạ cầu oai đức
Duỗi thẳng đường tay vuốt chóp khờ
Biển pháp khắp duyên thành Đại Trí
Mây từ không mé nhập Đà La
Phép mầu vô số tròn sau trước
Mới biết Văn-Thù Hạnh Nguyện xa.

Nam mô Đại Trí Văn-Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma-ha-tát!

(trích “Khói Nước Trăm Thành”
 Tác giả: Phật Quốc Thiền Sư
Dịch giả: Thích Kế Châu)

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên