sam-tinh-tam-tu-phat

SÁM TỈNH TÂM TU PHẬT

Thế sự vô thường nên sớm tỉnh!
Danh chẳng màng, lợi cũng chẳng ham,
Vinh hoa như nước bỗng trầm,
Phú quý ví vầng mây tan hiệp,
Sang cho mấy vẫn trong một kiếp,
Giàu đến đâu cũng chỉ nhất thời,
Nghiệp phàm phu sanh tử luân hồi,
Thân tứ đại chứa đầy uế trược,
Phần bệnh hoạn, già nua thúc phược,
Nào ăn, ở, mặc, lại xã giao,
Nào ác duyên nghịch cảnh lao đao,
Ái ly, oán hội, cầu bất đắc,
Đa mang năm uẩn hằng sâu sắc,
Các oan gia trái chủ triền miên,
Còn thiên tai, ách nạn vô biên,
Tam giới bất an như nhà hỏa,
Nước mắt chúng sanh tràn biển cả,
Thọ trần duyên tất phải trần ai,
Sống ngày nay chưa biết ngày mai,
Đành luống những ưu tư phiền não,
Đã tạo nghiệp đương nhiên thọ báo,
Kiếp Ta-Bà khó được bền lâu,
Mới mày xanh kế chịu bạc đầu,
Rồi gặp phải nấm mồ ác nghiệt,
Cuộc đời có sanh thì có diệt,
Há dễ cầu trường cửu vinh quang,
Như phù dung sớm nở chiều tàn,
Sự còn mất vô phương ức dạt,
Dầu có tài uyên thâm hoạt bát,
Dầu có chiếm địa vị Đế vương,
Tất cả sĩ, nông với công – thương,
Gặp tử thần, thảy đều thúc thủ,
Mùi tục lụy thế nhân nếm đủ,
Miếng đỉnh chung, hàm súc chua cay,
Thấm thoát ba vạn sáu ngàn ngày,
Trải qua in như tuồng mộng ảo,
Vật chất xa hoa là hư vọng,|
Pháp hữu vi thành, trụ, hoại, không,
Muôn việc đời nương ít tấc hơi,
Hơi vừa dứt, việc đời cũng dứt,
Nào sự nghiệp, oai quyền thế lực,
Nào gia cư, tài sản, ruộng vườn,
Nhắm mắt rồi nắm lấy tay không,
Thế mới rõ: Đời là biển khổ,
Nguyên nhân vì vô minh cám dỗ,
Sai khiến người tham dục tối tăm,
Tạo hành vi mê muội sai lầm,
Khởi “huân” rồi “tập” lần tới “nhiễm”,
Tứ đế huyền vi cần thất nghiệm,
Nhân tập trừ, quả khổ tiêu tan,
Khổ tiêu tan thể hiện Niết-Bàn,
Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, an nhiên hưởng,
Trước khi vào Niết-Bàn vô thượng,
Có đạo Bát-Chánh giúp tư lương,
Như: thấy, biết, suy nghĩ, nói năng,
Nghiệp, sanh hoạt, chuyên cần, tưởng niệm,
Thêm Thiền-Định tám môn mầu nhiệm,
Trừ vọng tà, mê tín, dị đoan,
Hướng dẫn người chơn chánh hoàn toàn,
Diệt tham, sân, si, nghi, mạn, chấp,
Ở đời có trí ngu cao thấp,
Cơ tuần hoàn cảm ứng phân minh,
Lành hoặc dữ thọ báo công bình,
Phước hay tội do tâm tạo tác,
Làm người biết đề cao cảnh giác,
Tuân hành luật nhân quả thiên nhiên,
Bảo toàn nền đạo đức chơn truyền,
Chỉ sợ nhân chứ không sợ quả,
Trường đời vốn là nơi vay trả,
Vay rồi trả, trả đủ lại vay,
Mãn tranh đua danh lợi sắc tài,
Lẩn quẩn ở trong vòng tội lỗi,
Nên tu tỉnh hồi quang sám hối,
Dùng Bát-Nhã quán sát bên trong,
Đem ánh sáng soi xét cõi lòng,
Tùng Giác-Đạo toàn chơn-thiện-mỹ,
Giác-đạo gốc ngụ nơi Chơn lý,
Chơn lý phát huy ở tự Tâm,
Tỏ tâm thời ngộ lý thâm trầm,
Đạt Diệu Pháp thành công đắc quả,
Ai có sẵn căn duyên cao cả,
Đại-Hùng, Đại-Lực, Đại-Từ-Bi,
Phát thiên nguyên thọ Pháp quy y,
Lòng kính cẩn hướng về Tam-Bảo,
Cầu Bồ-Đề an vui vĩnh cửu,
Ngưỡng nhờ Phật, Pháp, Thanh-Tịnh Tăng,
Đủ vô lượng phương tiện khả năng,
Khai thị ngộ nhập Tri Kiến Phật,
Tu thuần túy đan Tâm chơn thật,
Tu dõng mãnh cải tiến hành vi,
Tu Giới-Luật thanh tịnh nghiêm trì,
Tu hiếu thảo, khiêm cung, trung trực,
Tu hết lòng, thủy chung như nhứt,
Tu oai nghi tế hạnh đoan trang,
Tu công phu nhựt-tụng vẹn toàn,
Tu chuyển bát-thức ra tứ-trí,
Tu đại đồng vị tha bố thí,
Tu liêm khiết giúp ích nhân sanh,
Tu chí thành y Giáo phụng hành,
Tu đức độ quang minh chánh đại,
Tu giải thoát siêu nhiên tự tại,
Tu cả Phước lẫn Huệ cao xa,
Tu tự giác kiêm nhiệm giác tha,
Nguồn Chơn-Như vuông tròn Giác-Hạnh,
Nhứt nguyên tu Minh Tâm Kiến Tánh,
Tọa Kim Liên, thường trụ trọn lành,
Phổ nguyện Pháp giới Chúng sanh,
Tỉnh tâm tu Phật, viên thành Như-Lai.

 Hạ Nhâm Ngọ (1942)
Chơn-Đức Thiền Viện
Hòa-Thượng Thiền-sư Thích Từ Quang

Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên