phat-phap-van-dap-giai-nghia-dieu-a-di-da-phat

Qua thư cầu Pháp của nhiều Phật tử, xét thấy thắc mắc dưới đây không chỉ của riêng ai vốn đã từng xem Đạo tràng là ngôi Tam Bảo tôn nghiêm để nương tựa tu hành nên hành giả phổ đăng để Đại chúng liễu ý, vững tin mà hành trì. Đây là ngoại lệ đầu tiên, cũng là cuối cùng khi hành giả tạm diễn giải mật nghĩa của Mật chú, bởi đây là điều trái Pháp.

* CÂU HỎI 1

Kính Thầy!

Dạ con tọa thiền được gần một năm Thầy ạ. Con cũng đã đọc qua bài “Chia sẻ kinh nghiệm công phu niệm Phật” nên cũng hiểu được một chút ít lời Thầy dạy.

Con sẽ luôn ghi nhớ lời Thầy dạy, ngay cả trước khi muốn đọc sách Thầy gửi cho con thì con cũng phải tắm rửa sạch sẽ, ngồi ngay ngắn mới dám đọc Thầy ạ.

Kính mong Thầy thương xót con mà giải nghĩa “Diệu A-Di-Đà Phật” cho con được rõ ạ _()_

Con kính Thầy!

Nam Mô A Di Đà Phật _()_

* CÂU HỎI 2

Thưa Thầy!

Con theo dõi Đạo tràng đã lâu và đã đọc bài “Vì sao có chữ DIỆU trước câu niệm Phật?“, nhưng con không hiểu sự khác biệt khi hành trì “Diệu A Di Đà Phật” sẽ thế nào so với niệm “Nam mô A Di Đà Phật”? Con nên niệm thế nào?

Kính mong Thầy hồi âm cho con được rõ ạ.

Nam mô A Di Đà Phật!

* PHÚC ĐÁP

DIỆU A DI ĐÀ PHẬT là mật chú khai hoa khi công phu cả Thiền-Tịnh-Mật của hành giả đều đạt Vô Niệm (kiến Tánh). Do hạnh nguyện khởi từ Tự Tánh khi tâm thiền Vô Niệm nên mật chú tương ưng khai hoa để độ chúng (sanh và tử).

– A DI ĐÀ PHẬT là vị Cổ Phật Vương của 10 phương 3 đời Chư Phật.

– NAM MÔ nghĩa là nương tựa và quy y.

– DIỆU tức diệu dụng vi diệu trang nghiêm từ Tự Tánh Phật của Chư Phật và của mỗi chúng sanh, “không thể nghĩ bàn”.

Vậy:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT nghĩa là Quy-y A Di Đà Phật và Tự Tánh Phật của chính mình (Tự quy-y).

DIỆU A DI ĐÀ PHẬT là diệu dụng vi diệu trang nghiêm từ Tự Tánh Phật của Đức Phật A Di Đà và của mỗi hành giả khi toạ thiền khởi tâm trì mật chú này.

Dẫu cả 2 đều là tổng hòa của công phu thiền định “tự lực” nơi tự thân và “Phật lực” gia trì của Đức A Di Đà cùng Chư Phật khắp 10 phương (nếu tu hành chơn chánh) nhưng diệu dụng vi diệu chuyển mê khai ngộ có sai khác. So với Nam Mô A Di Đà Phật thì DIỆU A DI ĐÀ PHẬT giúp “mau” chuyển mê kiến ngộ Phật Tánh (kiến Tánh). Hiệu quả khác biệt tạm nói như người đi máy bay và kẻ đi bộ cùng khởi hành tới điểm đến chung nơi trời Tây với thời gian nhanh – chậm sai khác rõ rệt.

Ngoài ra, DIỆU A DI ĐÀ PHẬT sẽ ĐỘ TỬ – ĐỘ SANH tất cả chúng sanh khắp 10 phương 3 cõi, hóa giải mọi tà chú, tà lực, thư ếm, bùa ngãi, oán duyên, nghiệp chướng… Sẽ có bài viết và video clip chứng thực cho điều này trong thời gian tới.

Đó là mượn lời giảng nghĩa cho tạm hiểu thế thôi, kỳ thực không thể diễn giải mật chú vì nằm ngoài phạm trù của ý thức phàm phu và ngôn từ phương tiện của thế gian. Chỉ có TÂM HÀNH theo mà dần “cảm” được diệu dụng Pháp lạc. Do đó, đây là ngoại lệ mà hành giả tạm giảng nghĩa vì tâm cầu Pháp và công phu tu hành của Phật tử.

Hãy theo đó hành trì, tự sẽ “rõ”…!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

———————————————-

Tham khảo:

Mật tông
– 
Vô Niệm – Sự quy nhất của Thiền Tịnh Mật
– 
Hạnh nguyện của người tu Phật
– 
Vì sao có chữ “DIỆU” trước câu niệm Phật?
– 
Những mật chú khai hoa 
– 
Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 1
– 
Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 2
– 
Phật Pháp vi diệu nhiệm mầu 3