phat-phap-van-dap-giai-nghia-dieu-a-di-da-phat

Qua thư cầu Pháp của nhiều Phật tử, xét thấy thắc mắc dưới đây không chỉ của riêng ai vốn đã từng xem Đạo tràng là ngôi Tam Bảo tôn nghiêm để nương tựa tu hành nên hành giả phổ đăng để Đại chúng liễu ý, vững tin mà hành trì. Đây là ngoại lệ đầu tiên, cũng là cuối cùng khi hành giả tạm diễn giải mật nghĩa của Mật chú, bởi đây là điều trái Pháp.

 

* CÂU HỎI 1

Kính Thầy!

Dạ con tọa thiền được gần một năm Thầy ạ. Con cũng đã đọc qua bài: Chia sẻ kinh nghiệm công phu niệm Phật nên cũng hiểu được một chút ít lời Thầy dạy.

Con sẽ luôn ghi nhớ lời Thầy dạy, ngay cả trước khi muốn đọc sách Thầy gửi cho con thì con cũng phải tắm rửa sạch sẽ, ngồi ngay ngắn mới dám đọc Thầy ạ.

Kính mong Thầy thương xót con mà giải nghĩa “Diệu A-Di-Đà Phật” cho con được rõ ạ _()_

Con kính Thầy!

Nam Mô A Di Đà Phật _()_

 

* CÂU HỎI 2

Thưa Thầy!

Con theo dõi Đạo tràng đã lâu và đã đọc bài: Vì sao có chữ DIỆU trước câu niệm Phật?, nhưng con không hiểu sự khác biệt khi hành trì “Diệu A Di Đà Phật” sẽ thế nào so với niệm “Nam mô A Di Đà Phật”? Con nên niệm thế nào?

Kính mong Thầy hồi âm cho con được rõ ạ.

Nam mô A Di Đà Phật!

 

* PHÚC ĐÁP

DIỆU A DI ĐÀ PHẬT là mật chú khai hoa khi công phu Thiền – Tịnh – Mật đều đạt Vô Niệm. Do mật nguyện khởi lên khi tâm thiền Vô Niệm nên mật chú khai hoa tương ưng với mật nguyện để hóa độ chúng sanh khắp cõi 10 phương (sanh và tử).

– A DI ĐÀ PHẬT là Đức Phật đầu tiên, Đức Cổ Phật Vương, Đức Phật Mẫu của 10 phương 3 đời Chư Phật.

– NAM MÔ nghĩa là nương tựa và quy y.

– DIỆU tức thậm thâm vi diệu, vô lượng trang nghiêm tối thắng cùng tột từ hạnh nguyện độ tận chúng sanh của 10 phương Chư Phật, không thể nghĩ bàn.

Vậy:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT: nguyện quy-y và nương tựa Đức Phật A Di Đà trọn lòng chơn tu quyết không thoái chuyển mãi đến khi thành tựu Phật đạo vô thượng.

DIỆU A DI ĐÀ PHẬT: vô lượng diệu dụng trang nghiêm vi diệu tối thắng từ Phật lực gia trì của Đức Phật A Di Đà cùng 10 phương Chư Phật khi hành giả toạ thiền mật trì chú này.

Từ đó cho thấy diệu dụng nhiếp tâm, tịnh hóa nghiệp chướng và điều phục chướng ngại khi thiền định tự có sai khác tương ưng rõ rệt. So với Nam Mô A Di Đà Phật, mật chú DIỆU A DI ĐÀ PHẬT giúp hành giả mau chóng thành tựu đạo nghiệp (lẽ dĩ nhiên phải tu hành trang nghiêm chơn chánh). Hiệu quả khác biệt có thể tạm ví như người đi máy bay và kẻ đi bộ cùng bắt đầu ở vạch xuất phát khởi hành tới điểm đến chung, thời gian nhanh chậm khác biệt rõ ràng.

Ngoài ra, mật chú DIỆU A DI ĐÀ PHẬT còn có công năng hóa độ chúng sanh khắp cõi 10 phương (ĐỘ TỬ – ĐỘ SANH) hồi tâm quy Phật, hóa giải mọi tà chú, tà lực, thư ếm, bùa ngãi, trùng tang, oán nghiệp… Sẽ có bài viết và video clip chứng thực cho điều này trong thời gian tới.

Đó là mượn lời giảng nghĩa cho tạm hiểu thế thôi, kỳ thực không thể diễn giải mật chú vì nằm ngoài phạm trù của ý thức phàm phu và ngôn từ phương tiện của thế gian. Chỉ có TÂM HÀNH mới dần “cảm” được sự vi diệu không thể nghĩ bàn. Do đó, đây là ngoại lệ vì tâm cầu Pháp và công phu tu hành của Phật tử.

Hãy theo đó hành trì, tự sẽ rõ!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

———————————————-

Tham khảo: