mat-chu-khai-hoa

Nơi pháp hành Thiền – Tịnh – Mật và Hạnh Nguyện tương ưng khi công phu đã Vô Niệm, mật chú riêng của hành giả đã khai hoa để hóa độ chúng sanh trong vô vi Pháp giới. Nay chia sẻ đến Đại chúng để tinh tấn tu hành, không gì là không thể liễu thoát tử sanh trên đường tu Phật:

– Cổ cổ án chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề A Di Đà Phật cổ cổ Phật ma ha cổ đại Bát nhã ba la mật đa tam muội gia tát đỏa phạm. Cổ án a ma ni bát di hồng cổ Phật hoa tát Phật hồng, cổ cổ Phật, diệu A Di Đà Phật.

– Diệu đại cổ Phật hám yết đế, diệu đại cổ Pháp hật Phật mật tự, diệu đại cổ Phật huệ hồng, diệu hật rị Phật rị, diệu A Di Đà Phật. Yết ma, yết lam, yết hồng, yết cổ Phật, diệu A Di Đà Phật. Diệu yết cổ Phật lam, diệu yết cổ Phật hồng, diệu yết cổ Phật đế, diệu Bát Nhã Kim Cang Phật, diệu A Di Đà Phật.

– Cổ cổ diệu đại cổ Phật Pháp hật án a ác yết đế A Di Đà Phật a vạn diệu đại cổ Phật huệ tát đa Phật ác, mật hật huệ hồng tát đa, ác a yết xà yết di tri hật Phật mật tự, yết cổ Phật lam, yết cổ Phật đế A Di Đà Phật, cổ cổ Phật. Cổ cổ diệu đại cổ Phật Pháp hật án a ác yết đế A Di, xà lê ưu khư ưu mưu ni yết đế A Di hật, nam mô tát đa hật mật, tát đa hật ma A Di yết xà cưu na tri ưu hật, yết tát cổ tát cổ ma cổ diệu đại cổ Phật hồng Phật hoa yết đế a hật hồng A Di Đà Phật, cổ cổ Phật. Ma ha cổ án chiết lệ cổ lệ Chuẩn Đề A Di Đà Phật cổ cổ Phật ta bà ha bộ lâm, xà lê ma ha cổ tự Bát Nhã ba la mật đa tam muội gia tát đỏa phạm, ma ha cổ án chiết lệ cổ lệ Chuẩn Đề A Di ma ni tát đa tát hật mật Phật mật tự cổ mật cổ từ A Di Đà Phật, cổ cổ Phật.

– Cổ cổ diệu đại cổ Phật Pháp hật án a ác yết đế A Di ma ni chiết lệ ma ha cổ tự hật hồng Phật đa tam muội cổ mật hật Phật mật tự A Di Đà Chuẩn Đề tam mật cổ tự, hật hám tát yết hật tự hồng cổ mật đa hật mật tự hật.

– Cổ cổ diệu đại cổ Phật Trí Văn Thù Sư Lợi Kim Cang Phật, xà lê Ma Ha Tát Đỏa Kim Cang Phật, xà lê Ma Ha Cổ Tự Bát Nhã Kim Cang Phật, cổ cổ A Di Đà Phật, cổ cổ Phật.

Những mật chú này không có trong Tam Tạng Kinh Điển, có công năng hóa độ chúng sanh trong khắp cõi vô vi Pháp giới, hóa giải tất cả Tà Pháp (thư ếm, bùa ngãi, Thiên linh cái…), độ oan khiên, khai tâm mở trí… Chỉ khi tâm lượng tương ưng thì sự hành trì mật chú mới phát huy hết diệu dụng vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn.

Diệu Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên