ke-phu-phap-cua-to-bo-de-dat-ma

KỆ PHÚ PHÁP CỦA TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA 

Kệ phú pháp là những bài thơ ngắn gọn, súc tích nói lên tính chất uyên áo của Thiền. Thông thường, mỗi vị Tổ sư đều có truyền lại một bài kệ phú pháp.

Bài Kệ của Tổ Bồ Đề Đạt Ma như sau:

Ngô bổn lai tư sở,
Thọ pháp, cứu mê tình, 
Nhất hoa khai ngũ diệp, 
Kết quả tự nhiên thành.

Dịch:

Ta vốn qua Đông Độ, 
Trao pháp, cứu mê tình, 
Một hoa năm cánh trổ, 
Trái kết tự nhiên thành.

Trong bài kệ trên ẩn chứa nhiều Thiền cơ:

– Mê tình: có lẽ chủ yếu ngụ ý chỉ tư tưởng của các Tăng đồ môn phái Phật giáo lúc bấy giờ nặng về hình thức, chấp tướng…, xa rời chơn Tâm, đường lối tu Phật chơn chánh.

– Một hoa năm cánh trổ: khả ký sẽ có 5 vị Tổ sư thiền Trung Hoa kế thừa y bát của mình (Tổ Bồ Đề Đạt Ma) sau này, sau đó sẽ không truyền thừa y bát nữa. Đó là Tổ: Huệ Khả, Tăng Xán, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn và Huệ Năng.

– Kết trái: ngụ ý hậu vận cực thịnh của Thiền tông Trung Hoa nhờ sự hoằng truyền của 6 vị Tổ sư thiền (trong đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị Tổ sư thiền đầu tiên của Trung Hoa).

Đó chính là TRÍ-HUỆ VÔ SƯ của Bậc Giác Ngộ!

Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!

Diệu Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

———————————————

Tham khảo:

Trí Huệ Vô Sư