cach-thuc-tho-phat

CÁCH THỨC THỜ PHẬT

Tại gia nên thờ Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật hay là thờ Đức Ta Bà Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Phật. Như muốn thờ Tam Thế Phật thì thờ Đức A Di Đà tiêu biểu chư Phật đời quá khứ, Đức Thích Ca tiêu biểu chư Phật đời hiện tại, Đức Di Lặc tiêu biểu chư Phật đời vị lai.

Nếu muốn thờ thêm, thì nên thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Không nên thờ nhiều cốt hoặc nhiều tượng phức tạp.

Sự thờ phượng phải chọn chỗ nào cho có vẻ cung kính và trang nghiêm đặc biệt trong nhà. Bàn thờ phải trần thiết cho mỹ thuật. Các vật dụng để trên bàn thờ không phải cần có thứ quý giá mà nên cần sắp đặt giản dị, có thứ tự và luôn luôn phải chăm nom cho thật sạch sẽ.

(trích Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược
Thiền sư Thích Từ Quang)
 
Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!
 
Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_
 
Cổ Thiên
 
——————————————–
 
Tham khảo: