Ảnh: sưu tầm

Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ tát: “Nếu có trai lành gái thiện nào thường hay chăm lòng chuyên cần niệm Phật, hoặc nơi núi rừng, hoặc nơi xóm làng, hoặc ngày đêm, hoặc ngồi nằm, Chư Phật thường thấy người này như hiện trước mắt.

Kinh Niết Bàn

Nếu có người ngày ngày trì niệm danh hiệu Như Lai, những chúng sanh ấy có thể xa lìa chốn tối tăm, lần lữa đốt được các phiền não.

Kinh Bảo Tích

Vua Tịnh Phạn đại vương thưa Phật rằng: “Công đức niệm Phật tướng trạng ra sao?”

Đức Phật thưa lại vua cha rằng: “Như đám rừng cây Y Lan, chu vi rộng chừng 40 do tuần mà chỉ có một cây Chiên Đàn tuy đã có mộng rễ mà chưa mọc khỏi đất. Loại Y Lan chỉ có hôi thúi; nếu ai ăn phải hoa, trái của nó thì phát cuồng mà chết mất. Về sau, mộng rễ Chiên Đàn dần dần sanh trưởng thành cây, mùi thơm ngào ngạt liền át mùi thúi rừng Y Lan, thảy đều thơm đẹp. Chúng sanh nghe thấy đều cho là hiếm có.

Đức Phật lại thưa với Phụ vương rằng: “Tất cả chúng sanh còn ở trong sanh tử thành tâm niệm Phật cũng chính như thế. Nếu hay chăm niệm luôn chẳng dứt ắt có thể cải biến tất cả điều ác trở thành Đại Từ Bi, như gỗ Trầm hương Chiên Đàn biến cải mùi hôi rừng Y Lan.”

Kinh Quán Phật Tam Muội 

Ví như có người được món thuốc bất khả hoại, tất cả kẻ oán địch không thể làm hại được thì bực đại Bồ tát cũng lại như vậy, được Bồ Đề Tâm là món Pháp dược bất khả hoại, tất cả phiền não và các thứ ma là kẻ oán địch đều chẳng làm được gì.

Ở trong sanh tử lâu vô lượng kiếp, Tâm Bồ Đề (tức Chủng tử Phật) cũng không hề bị các nghiệp phiền não chướng ma làm tổn giảm hay tiêu diệt được mà ngược lại giúp tiêu trừ phiền não nghiệp chướng chất chứa lâu từ vô lượng kiếp của chúng sanh.

Kinh Hoa Nghiêm

Người tu Nhứt Hạnh Tam Muội phải bỏ các loạn ý, buộc tâm nơi Phật lý, tưởng niệm Đức Phật, niệm niệm nối nhau, chẳng cho trễ nãi.

Kinh Văn Thù Bát Nhã

—————————————

Tham khảo: