To-Bo-De-Dat-Ma

KINH BỒ ĐỀ ĐẠT MA QUÁN TÂM PHÁP

LỤC ĐỘ BA-LA-MẬT

HỎI: Như Kinh nói: 6 Ba-La-Mật cũng gọi là 6 Độ. Nay nói 6 căn thanh tịnh gọi là Ba-La-Mật, vậy chỗ dung thông phải như thế nào?

ĐÁP: Muốn tu 6 Độ phải tịnh 6 căn, trước hàng phục 6 kẻ giặc…

– Hễ xả được giặc MẮT, đừng đắm theo sắc thì gọi là BỐ THÍ.

– Ngăn được giặc TAI, đừng đắm theo âm thinh thì gọi là TRÌ GIỚI.

– Phục được giặc MŨI, không đắm theo mùi thì gọi là NHẪN NHỤC.

– Chế được giặc MIỆNG, không tham theo vị, không đắm theo giọng, không buông lung theo nói năng tạp loạn thì gọi là TINH TẤN.

– Hàng được giặc THÂN, chẳng đắm theo xúc dục – rỗng rang chẳng động, gọi là THIỀN-ĐỊNH.

– Điều phục được giặc Ý, chẳng thuận với vô thường, thường tu giác huệ, gọi là TRÍ HUỆ.

ĐỘ nghĩa là chuyên chở. SÁU ĐỘ BA-LA-MẬT ví dụ cũng như đò, có thể đưa chúng sanh qua bờ sông bên kia nên gọi là 6 ĐỘ.

– HỎI: Kinh nói Đức Thích Ca khi còn làm Bồ-Tát đã từng uống 3 đấu 6 thăng sữa mới thành Phật (3 đấu 6 thăng : hơn 3 lít rưỡi). Trước nhờ uống sữa rồi sau mới chứng quả, há chỉ quán Tâm mà được giải thoát ư ?

ĐÁP: Đúng thế! Đúng thế! Phải trước uống sữa rồi sau mới thành Phật. Nhưng phải biết sữa có hai thứ.

Thứ sữa Phật uống đây không phải là sữa trâu, sữa bò, sữa dê của thế gian đâu, mà là THANH TỊNH PHÁP NHŨ đó!

Ba đấu tức là 3 TỤ-TỊNH-GIỚI (GIỚI – ĐỊNH – HUỆ), 6 thăng là 6 ĐỘ.

Thành Phật phải nhờ uống thứ SỮA PHÁP THANH TỊNH như thế mới chứng được quả. Phải biết đây là một cách nói kín. Nếu hiểu Như-Lai uống các thứ sữa vật chất thế gian thì thật là lầm lắm! Chân như vốn tự là Pháp thân vô lậu bất hoại, lìa hẳn tất cả các cái khổ thế gian, há lại phải nhờ vật chất bất tịnh thế gian để khỏi đói khát! Trong Kinh có nói: thứ bò này chẳng ở cao nguyên, chẳng ở đất thấp, chẳng ăn lúa cám, chẳng cùng loại bò bô nhập bầy, màu lông vàng ánh tia. Chữ sữa ở đây là để ám chỉ rằng Đức Phật Tỳ-Lô-Giá-Na vì lòng từ bi rộng lớn, thương xót tất-cả chúng sanh nên từ trong Pháp thể thanh tịnh xuất hiện ra thứ sữa pháp 3 Tụ Tịnh Giới và 6 Độ vi diệu như thế để mà nuôi dưỡng cho tất-cả những ai cầu giải thoát.

Cái nghĩa bò và sữa thanh tịnh như thế không những Như-Lai uống vào là được thành đạo, mà dẫu cho ai uống vào cũng đều được đạo Vô Thượng Bồ-Đề cả.

(trích Luận Phá Tướng
Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp)

————————————————

LỜI BÀN

Trong sáu căn Mắt, Tai, Mũi, Miệng, Thân, Ý thì Ý căn dẫn đầu, làm chủ tác nghiệp. Nếu tâm ý thượng thiện, trong sạch thì tam nghiệp Thân – Khẩu – Ý thanh tịnh. Nếu tâm ý si mê, loạn trược thì tam nghiệp Thân – Khẩu – Ý chất chồng. Do đó, hành giả tu Phật nhiếp phục 6 căn (hay 6 giặc, 6 thức) trọng yếu là nhiếp phục Tâm Ý của mình cho toàn chơn – thiện – giác.

Muốn nhiếp phục 6 căn cho hằng thanh tịnh, không có con đường nào khác ngoài Giới – Định – Huệ. Hành giả tu Phật nếu không nghiêm trì Giới Đức thì thân tâm ô trược cấu nhiễm, buông lung phóng dật theo 6 căn tham đắm cảnh trần tạo thành nghiệp ác trái chướng với chơn thể. Hành giả tu Phật nếu không công phu Thiền Định thì tâm trí u tối mê mờ, không thể tự điều phục được 6 căn khi tiếp duyên xúc cảnh khỏi bị tam độc Tham – Sân – Si sai sử khiến tạo nghiệp mê mải không ngừng, luân hồi không dứt. Do đó, Giới – Định – Huệ là đường lối tu Phật muôn đời, là thuyền Bát Nhã giúp hành giả vượt biển trầm Mê đến bờ Giác ngộ, liễu thoát tử sanh, viên thành Phật đạo. Thật vậy! Nhờ lòng Từ Bi vô lượng và 49 ngày đêm Thiền Định dưới cội Bồ Đề đã giúp Thái tử Tất Đạt Đa tìm ra con đường giải thoát, giác ngộ Phật tánh cho tất cả chúng sanh, khai sáng Phật đạo tại thế gian. Đó chính là Diệu Pháp, là “thân giáo” Phật truyền cho hậu thế muôn đời về sau tiếp gót chư Phật.

Nghiêm trì tịnh Giới rốt ráo không có nghĩa là giữ 5 giới, 10 giới, 250 hay 348 giới mà là NHIẾP TÂM THÀNH GIỚI nhờ tâm miên mật trì câu niệm Phật hay chiếu cố thoại đầu. Nếu công phu TRÌ TÂM tinh chuyên không mỏi theo thời gian thì ắt sẽ giúp Lục Căn thanh tịnh – Tam Nghiệp tiêu trừ. Khi công phu thành tựu Vô Niệm thì Trí Huệ Vô Sư khai sáng, kiến ngộ Tánh Giác, liễu thoát tử sanh, kế thừa Phật nguyện. Rõ thấy, tu Phật là cả quá trình gian khổ, thử thách…, nếu không nhờ tâm Từ Bi Hỷ Xả trước khổ nghiệp của muôn vạn chúng sanh mà hành hạnh Bố Thí, xả thân cầu Đạo chẳng tiếc thân mạng; Trì Giới để trang nghiêm tâm đức tịch tịnh cao sâu; Nhẫn Nhục với mọi nghịch cảnh, chướng duyên hầu trưởng dưỡng tâm Bồ Đề, thành tựu vạn Hạnh xuất thế mà nhiêu ích chúng sanh; Tinh Tấn không ngừng, một lòng vì Đạo cả chẳng dám buông lung, phóng dật theo ngã – tướng khiến thoái tâm thất niệm; Thiền Định miên mật trực chỉ Chơn tâm, phá mê khai ngộ; Trí Huệ soi đường tỏ lối trạch Pháp Như Lai, hoằng khai – hộ trì Diệu Pháp cửu trụ Ta bà, hỏi đạo nghiệp giác ngộ – giải thoát của hành giả tu Phật sẽ về đâu?

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên