tu-hoang-the-nguyen

KINH PHÁP BẢO ĐÀN

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Thiện-tri-thức! Đã sám hối xong, nay vì Thiện-tri-thức phát TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN, mọi người phải dùng Chánh Tâm để nghe:

–   Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ,
–   Tự tâm phiền não vô tận thệ nguyện dứt,
–   Tự Tánh pháp môn vô lượng thệ nguyện học,
–   Tự Tánh Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

Thiện-tri-thức! Chúng ta há chẳng nói CHÚNG SANH VÔ BIÊN thệ nguyện ÐỘ sao? Nói như thế, nhưng chẳng phải là Huệ Năng độ đâu. Thiện-tri-thức, chúng sanh ở nơi tự tâm như tâm tà mê, tâm cuồng vọng, tâm chẳng thiện, tâm ganh tỵ, tâm ác độc…, những thứ tâm kể trên đều là chúng sanh. Mọi người phải TỰ TÁNH TỰ ĐỘ, gọi là CHƠN ÐỘ.

Sao gọi là Tự Tánh Tự Độ? Tức là tà kiến, phiền não, ngu si trong tâm dùng CHÁNH KIẾN để độ. Đã có Chánh Kiến, dùng TRÍ BÁT NHÃ để phá trừ ngu si mê vọng. Tà đến Chánh độ, Mê đến Ngộ độ, Ngu đến Trí độ, Ác đến Thiện độ, chúng sanh mỗi mỗi tự độ, độ như thế gọi là CHƠN ÐỘ.

PHIỀN NÃO VÔ TẬN thệ nguyện DỨT: Tức là đem TRÍ BÁT NHÃ của Tự Tánh dứt trừ tất cả tư tưởng hư vọng, gọi là CHƠN DỨT.

PHÁP MÔN VÔ LƯỢNG thệ nguyện HỌC: Là phải tự thấy Tự Tánh thường hành Chánh Pháp, gọi là CHƠN HỌC.

PHẬT ĐẠO VÔ THƯỢNG thệ nguyện THÀNH: Ðã quyết tâm dùng công phu, thường hành nơi chơn chánh, lìa mê lìa giác, thường sanh Bát Nhã, trừ vọng trừ chơn, liền thấy Phật tánh, tức ngay nơi đó thành Phật đạo, gọi là CHƠN THÀNH.

Thường nghĩ nhớ tu hành là PHÁT NGUYỆN LỰC.

(trích Phẩm Sám Hối – Kinh Pháp Bảo Đàn
Lục Tổ Huệ Năng)

Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

————————————–

Tham khảo: