Giết phẫn nộ được vui, Giết phẫn nộ không sầu, Phẫn nộ với độc căn, Với vị ngọt tối thượng, Pháp ấy bậc Hiền Thánh, Tán đồng sự sát hại, Sát pháp ấy không sầu…

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana cùng chúng Tỷ kheo. Rồi Thiên chủ Sakka đi đến, sau khi đảnh lễ, nói lên bài kệ hỏi Thế Tôn:

Giết vật gì, được vui
Giết vật gì, không sầu
Có một loại pháp gì
Ngài tán đồng sát hại
Tôn giả Gotama? 

Thế Tôn trả lời:

Giết phẫn nộ được vui
Giết phẫn nộ không sầu
Phẫn nộ với độc căn
Với vị ngọt tối thượng
Pháp ấy, bậc Hiền Thánh
Tán đồng sự sát hại
Sát pháp ấy, không sầu
Hỡi này Vàsava!

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 11, phẩm 3,
phần Sát hại gì, VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.527)

————————————

Xem thêm: