Ai sống trong đời này, Bị ái dục buộc ràng, Sầu khổ sẽ tăng trưởng, Như cỏ bi gặp mưa

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosala. Rồi một số đông các Tỷ kheo vào thành khất thực, sau khi thọ thực họ trở về, đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:

Bạch Thế Tôn, trên đường khất thực, chúng con thấy vua Pasenadi nước Kosala bắt trói một số người; một số bị trói bằng dây, một số bị trói bằng kềm kẹp.

Rồi Thế Tôn sau khi biết sự việc, liền nói lên bài kệ: 

   Bậc có trí nói rằng
   Trói vậy không vững chắc
   Trói bằng sắt, dây gai
   Kềm kẹp bằng gỗ mộc

   Đam mê các dục lạc
   Với châu báu, trang sức
   Và tâm tư tưởng vọng
   Hướng về con về vợ
   Bậc có trí nói rằng
   Trói vậy thật vững chắc.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 3, phẩm 1,
phần Triền phược [lược], VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.177)

————————————

Xem thêm: