phat-luc

Như đã giảng trong bài CHÁNH KIẾN VỀ NIỆM PHẬT VÃNG SANH, Chánh Tín hiểu rốt ráo không chỉ là niềm tin nơi Nhân Quả nghiệp báo tuần hoàn, Phật – Pháp nhiệm mầu vi diệu mà còn là niềm tin tuyệt đối về Tự Tánh Phật của chính mình như lời Phật thọ ký: “Tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành!”.

tu-luc

Do đó, người ngộ lý vô thường cầu Đạo giải thoát sẽ nỗ lực tiến tu chơn thật, tự lực tự cường nhiếp hộ 6 căn, tịnh niệm miên mật trực chỉ Chơn Tâm mà chẳng mong cầu hay chấp trước vào bất cứ chuyện gì, tâm hành vô Ngã – vô Pháp. Dẫu sanh tử có cận kề cũng chẳng phút giây xao động, lo sợ… mà sao lãng nhiếp tịnh tâm ý mình, bởi hành giả đã liễu triệt lý: nơi nhân địa tu hành chơn chánh ắt có ngày giác ngộ, giải thoát lẽ tự nhiên. Đó chính là TỰ GIÁC, TỰ LỰC, TỰ ĐỘ cần phải có ở mỗi người tu Phật, dù theo Tông môn nào cũng vậy (Thiền, Tịnh, Mật). 

Chư Phật với hạnh nguyện Từ Bi vô lượng độ tận chúng sanh nên những ai tu hành chơn chánh, thiết tha cầu Đạo giải thoát chẳng màng sanh tử thì lẽ tất nhiên người đó, dù tại gia hay xuất gia, đều xứng đáng được Phật lực gia trì tu tiến, thẳng lối thênh thang. Có câu: “Trang Nghiêm – Phật Độ bất khả tư nghì” là nghĩa này vậy. Ngược lại, giải đãi, biếng tu, tà tư buôn Kinh bán Phật, mượn Đạo tạo Đời thì tội lỗi chất chồng, mê nghiệp sâu dày che mờ tánh trí, với Đạo lý Phật đà thì nghi hoặc mông lung, hý luận khinh chê, buông lời phỉ báng…; lại tham đắm sắc tướng phù du, hư danh giả tạm mà lợi dưỡng vô tư trong dục vọng mê mờ… thì dẫu Chư Phật hằng từ bi thương xót tầm phương cứu độ cho tỉnh ngộ, sám hối, tu chơn nhưng cũng vô phương mà thôi, đành phải tùy duyên độ hóa trong mai hậu. Nhớ câu:

“Ta không vào Địa-ngục thì ai vào!”

“Địa ngục vị không, thệ bất thành Phật
Chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ-Đề!”

tha-luc

Thế mới biết lòng Từ Bi của Chư Phật bao la vô lượng chẳng bỏ sót một chúng sanh nào; Phật Quang hằng chiếu soi khắp nẻo muôn phương để tiếp dẫn, hóa độ chúng sanh nơi khôn cùng cảnh giới trở về Chơn Tâm, bởi Phật từ chúng sanh mà thành nên còn chúng sanh trong sanh tử luân hồi thì còn Chư Phật luôn cận kề dẫn lối. Đó là THA LỰC, hay chính xác là PHẬT LỰC bất khả tư nghì từ lòng Từ Bi vô lượng, Hạnh Nguyện vô biên độ tận chúng sanh của mười phương Chư Phật, do đó nằm ngoài tri kiến hiểu biết của phàm phu vì chỉ có Phật mới biết rõ việc Ngài làm. Thế mà thời nay bao người, kể cả tu sĩ, đã lầm tri, tà kiến, tự ngã thiển trí rồi chủ quan gán tri kiến lầm lạc của mình cho Phật, cho rằng Phật lực hay Tha lực là mê tín, hư dối, bất công…; từ đó ra sức bài xích Tông môn (Tịnh Độ tông, Mật tông), hủy báng Phật Pháp (Phật giả, Phật thật…) mà chẳng tự biết. Hỏi: Phàm phu vô minh sao biết được Hạnh Nguyện và Tâm Hành của Chư Phật trong việc hóa độ chúng sanh mà lập tri, hý luận, phỉ báng? Nghiệp sanh tử luân hồi của bản thân còn chưa tự độ, tự liễu mà “phán” Phật làm thế này, không làm thế nọ… theo tư kiến mê lầm; đây là Chánh Kiến hay Tà kiến chướng trái, tin rằng Đại chúng đã tự có câu trả lời!

* TÓM LẠI

Hành giả tu Phật có TỰ LỰC, TỰ GIÁC, TỰ ĐỘ hay chưa, hãy tự xét lại mình mà cảnh tỉnh. Chớ sanh tâm biếng lười, giải đãi, mê Sự bỏ Tánh. Trăm sự có thể dối gạt người nhưng không thể gạt mình, tuyệt càng không thể lừa Thần, Thánh, Bồ Tát, Phật. Nhân – Quả nghiệp báo phân minh, tội phước gieo tạo ắt sẽ thọ báo công bằng, hãy nên soi lòng ghi nhớ!

PHẬT LỰC (hay THA LỰC như thường gọi) thì “bất khả tư nghì”, căn trí phàm phu chúng sanh tuyệt không thể “liễu” nổi. Do đó, khuyên rằng chớ có tự ngã bồi mê, hý luận thị phi, buông lời phỉ báng, phạm Thượng sẽ bị tổn Đức, đọa lạc về sau.

Hành giả tu Phật nếu không thúc liễm thân tâm tự lực tự độ chơn thật, lại luôn mong cầu (vọng) tha lực gia trì, tiếp dẫn tức rơi vào mê tín trái lý, bất công. Người ấy sanh tử mãi trôi lăn.

Ngược lại, hành giả tu Phật có Tín tâm chơn chánh, Giới đức vun bồi, tự lực tinh tấn tu hành chơn thật theo lời Phật dạy thì dẫu không cầu cũng tự cảm ứng Phật lực 10 phương gia trì tu tiến. Vì sao? Vì: (tu hành) TRANG NGHIÊM (nên) PHẬT ĐỘ.

Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!

Diệu Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

————————————————-

Tham khảo:

Đại Thế Chí Bồ Tát khai thị Niệm Phật Tam Muội
– Tổ Bồ Đề Đạt Ma khai thị về Niệm Phật
– Lục Tổ Huệ Năng khai thị về Niệm Phật
– Chia sẻ kinh nghiệm về công phu niệm Phật
– Tà kiến về Pháp môn niệm Phật
– Phật Pháp vấn đáp 22: Niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc?