sam-thich-ca

SÁM THÍCH CA

Cúi đầu làm lễ Bổn Sư,
Thập phương Ðiều Ngự điển từ lưu danh,
Lòng thành thương xót chúng sanh,
Trầm luân khổ hải chẳng đành ngó lơ.

Phương tiện Ngài mới tùy cơ,
Giáng sanh trần thế một giờ chẳng sai,
Cung vua Tịnh Phạn đầu thai,
Xuống làm Thái Tử mượn hài hóa thân.

Sĩ-Ðạt-Ta hiệu Thánh-nhân,
Nối dòng họ Thích an dân trị vì,
Ma Gia hoàng mẫu tới kỳ,
Sanh Ngài bảy bữa liền đi chầu trời.

Dưỡng dục ủy thác có nơi,
Cho bà Di Mẫu thường thời trông nom,
Thiều quang thắm thoát tiêu mòn,
Năm mười chín tuổi vợ con đàng hoàng.

Lầu son gác tía cao sang,
Thế mà Ngài chẳng có màng chút chi,
Một hôm bốn cửa dạo đi,
Xem thấy tứ khổ lòng thì hoang mang,

Lui gót trở lại đền vàng,
Xin cùng Hoàng phụ tầm đàng xuất gia.
Thương con chẳng nỡ rời xa,
Dỗ khuyên ngăn đón ở nhà mà tu,

Ngài tính không nên chù chừ,
Một đêm lén trốn giã từ vợ con,
Ði thẳng một mạch lên non,
Sáu năm khổ hạnh thân mòn biết bao.

Trí huệ sáng suốt thâm cao,
Nhưng hình thể yếu tài nào đứng đi,
Suy nghĩ rốt ráo một khi,
Ngài liền xuất định tức thì đi ra.

Xóm làng khất thực dạo qua,
Bồi thân dưỡng thể nương mà công phu,
Bồ-đề tại gốc ngồi tu,
Ðại định bốn chín ngày thu nhứt thời,

Ðạo mầu liễu ngộ tuyệt vời,
Quyết lòng độ chúng luân hồi thoát ra.
Bốn chín năm ở Ta bà,
Ðem toàn Chánh Pháp nói ra độ đời,

Ði cùng khắp thảy nơi nơi,
Tùy duyên hóa độ đầy vơi chẳng màng,
Thường dân tới bực quan sang,|
Cũng đều độ hết, sẵn sàng như nhau.

Dắt dìu kẻ trước người sau,
Tu theo Tịnh độ ngõ hầu rước qua,
Cực lạc cõi ấy cao xa,
Mười muôn ức cảnh Di Ðà Pháp Vương.

Từ Bi đã sẵn lòng thương,
Tiếp dẫn về đấy chỉ đường tu thêm,
Sen vàng chín phẩm ở trên,
Hào quang rực rỡ tứ biên sáng lòa.

Nhắc khi truyền giáo Ta-bà,
Ngài hằng thệ nguyện thiết tha những lời:
Ta nay phát nguyện độ đời,
Chẳng cầu phước báu cùng thời chi riêng,

Thương vì sanh chúng vô biên,
Trầm luân khổ hải, đảo điên nhiều bề,
Phát tâm tối thượng Bồ đề,
Nguyện cùng muôn loại, đề huề một khi,

Giác ngộ thành Phật oai nghi,
Khắp trong Pháp giới tức thì trang nghiêm.
Như được trọn vẹn lời nguyền,
Niết-Bàn tịch diệt bình yên Ta về.

Xét suy cũng một lời thề,
Từ Bi bác ái mọi bề cao sâu,
Tức tâm tức Phật nhiệm mầu,
Muốn được giải thoát lời cầu đâu xa,

Tìm ngay trong Tánh của ta,
Hành theo Hạnh Nguyện Thích Ca cha lành.
Cúi xin Giáo chủ hồng danh,
Từ Bi chứng giám tâm thành ngưỡng mong.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

(trích “Nghi Thức Tụng Niệm” của chùa Ðại Giác ấn hành, 1974)

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên