kinh-phap-cu-pham-phat-da
Thư pháp Đăng Học

179. Sạch dục lạc tham ái,
Bặt khát vọng trên đời,
Trí lực Phật vô lượng.
Cám dỗ sao được ư?

180. Giải thoát mọi ràng buộc,
Bặt ái dục trên đời,
Trí lực Phật vô lượng,
Cám dỗ sao được ư?

181. Người trí chuyên Thiền định,
Thích an tịnh viễn ly,
Bậc Chánh Giác, chánh niệm,
Chư Thiên cũng kính quy.

182. Khó thay được làm Người!
Khó thay sống vui tươi!
Khó thay nghe Diệu Pháp!
Khó thay Phật ra đời!

183. Ðừng làm các điều ác,
Tu tập mọi hạnh lành
Giữ tâm ý trong sạch.
Ðó là lời Phật dạy.

184. Chư Phật thường giảng dạy:
Nhẫn nhục hạnh tối cao,
Niết Bàn quả tối thượng,
Xuất gia nhiễu hại người,
Ðâu còn Sa môn tướng!

185. Chớ hãm hại hủy báng.
Giới căn bản nghiêm trì.
Ăn uống có tiết độ.
An trụ nơi viễn ly.
Chuyên tu tập Thiền định.
Lời Chư Phật nhớ ghi!

186. Dầu mưa tuôn vàng bạc,
Dục lạc vẫn chưa vừa,
Càng khoái lạc say sưa,
Ắt khổ nhiều, vui ít.

187. Biết vậy nên người trí,
Chẳng thích lạc Chư Thiên.
Ðệ tử Bậc Chánh Giác,
Quyết diệt tham ái liền.

188. Lắm người sợ hoảng hốt,
Tìm nhiều chỗ nương vào,
Hoặc rừng thẳm, núi cao,
Hoặc vườn cây, đền, tháp.

189. Nương tựa vậy chưa yên,
Chưa tối thượng phước điền,
Người nương tựa như vậy,
Thoát sao hết ưu phiền!

190. Ai nương tựa theo Phật,
Chánh Pháp và Thánh Tăng,
Dùng Chánh kiến thấy rõ,
Bốn Thánh Đế thường hằng.

191. Một Khổ, hai Nguyên nhân,
Ba Vượt khổ, xuất trần,
Bốn là Đường tám nhánh,
Tận diệt khổ, khổ nhân.

192. Nương tựa vậy là yên,
Là tối thượng phước điền,
Người nương tựa như vậy,
Giải thoát hết ưu phiền.

193. Thánh nhân rất khó gặp,
Vì không hiện khắp nơi,
Bậc Trí sanh ở đâu,
Gia tộc đó an lạc.

194. Vui thay Phật đản sinh!
Vui thay Pháp thuyết minh!
Vui thay Tăng hòa hợp!
Vui thay Giới tu hành!

195. Kính lễ Bậc đáng kính,
Chư Phật hay Môn đồ,
Các bậc sạnh chướng ngại,
Ðoạn ưu khổ tế thô.

196. Công đức người kính lễ,
Bậc Vô Úy, tịch tịnh,
Thật vô lượng vô biên,
Không thể nào lường định.

——————————–

Lưu ý: Để xem tích truyện liên quan đến từng kệ Pháp Cú, hoan hỷ nhấp vào số thứ tự phía trước.

Xem thêm: Kinh Pháp Cú