Nghe Pháp đúng thời (Văn), đàm luận về Pháp đúng thời (Tư), chỉ đúng thời, quán đúng thời (Tu) nếu khéo tu tập sẽ đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, dạy các Tỷ kheo:

Có bốn thời gian này, này các Tỷ kheo, nếu khéo tu tập, khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Thế nào là bốn? Nghe Pháp đúng thời (Văn), đàm luận về Pháp đúng thời (Tư), chỉ đúng thời, quán đúng thời (Tu).

Này các Tỷ kheo, ví như trời mưa trên đỉnh núi, nước chảy theo khe núi tràn đầy thung lũng, sau đó tràn ngập ao hồ, tràn đầy sông suối rồi tràn xuống đại dương. Cũng vậy, bốn thời gian này, này các Tỷ kheo, nếu khéo tu tập, khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. 

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 4, phẩm Ánh sáng,
phần Thời gian, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.81)

————————————

Xem thêm: