Bon-cach-nam
Vị Tỷ kheo ly dục… chứng đạt và an trú Tứ thiền, đây là cách nằm của Như Lai (ảnh sưu tầm)

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Ghosita, dạy các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, có bốn cách nằm này. Thế nào là bốn? Cách nằm của Ngạ Quỷ, cách nằm của Kẻ hưởng thọ dục vọng, cách nằm của Sư Tử và cách nằm của Như Lai.

  1. Thế nào là cách nằm của Ngạ Quỷ? Này các Tỷ kheo, phần lớn các Ngạ Quỷ nằm ngửa.
  2. Này các Tỷ kheo, thế nào là cách nằm của người hưởng thọ các dục vọng? Phần lớn các người hưởng thọ các dục vọng nằm nghiêng phía bên trái.
  3. Thế nào là cách nằm của Sư Tử? Này các Tỷ kheo, Sư Tử, vua các loài thú nằm nghiêng về phía hông bên phải, hai chân gác lên nhau.
  4. Và này các Tỷ kheo, thế nào là cách nằm của Như Lai? Ở đây, này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo ly dục… chứng đạt và an trú Tứ thiền, đây là cách nằm của Như Lai.

Này các Tỷ kheo, có bốn cách nằm này.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 4, phẩm Sợ hãi phạm tội,
phần Cách nằm [lược], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.282)

————————————

Xem thêm: