bon-hang-nguoi-nghe-phap
Ảnh sưu tầm

Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Vajji, làng Bhanda. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ kheo:

Có bốn hạng người, này các Tỷ kheo, hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Nghe ít, điều đã nghe không được khởi lên; nghe ít, điều đã nghe được khởi lên; nghe nhiều, điều đã nghe không được khởi lên; nghe nhiều, điều đã nghe được khởi lên.

  1. Ở đây, này các Tỷ kheo, có hạng người được nghe ít về Kinh pháp. Với những điều đã nghe ít ỏi này, người ấy không biết nghĩa, không thực hành pháp.
  2. Này các Tỷ kheo, ở đây, có hạng người được nghe ít về Kinh pháp. Với những điều đã nghe ít ỏi này, người ấy biết nghĩa, thực hành pháp.
  3. Ở đây, này các Tỷ kheo, có hạng người được nghe nhiều về Kinh pháp. Với những điều đã nghe nhiều này, người ấy không biết nghĩa, không thực hành pháp.
  4. Này các Tỷ kheo, ở đây, có hạng người được nghe nhiều về Kinh pháp. Với những điều đã nghe nhiều này, người ấy biết nghĩa, thực hành pháp.

Này các Tỷ kheo, có bốn hạng người này hiện hữu ở đời.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 4, phẩm Bhandagàma,
phần Học hỏi ít, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.560)

————————————

Xem thêm: