Ảnh sưu tầm

Như nai thoát bẫy sập
Chạy nhảy khắp bốn phương
Tỷ kheo không nhà cửa
Sống giải thoát như vậy.

Một thời, nhiều Tỷ kheo trú tại khu rừng ở Kosala. Sau khi an cư ba tháng mùa mưa xong, các Tỷ kheo bắt đầu du hành.

Bấy giờ một vị Thiên trú ở khu rừng ấy, không thấy các Tỷ kheo nữa liền ưu buồn, nói lên bài kệ:

Hôm nay tâm của ta
Cảm thấy không vui vẻ
Khi thấy nhiều chỗ ngồi
Trống không, không có người
Những bậc Đa văn ấy
Thuyết Pháp thật mỹ diệu
Đệ tử Gotama
Hiện nay đang ở đâu?

Khi nghe như vậy, một vị Thiên khác nói lên bài kệ:

Họ đi Magadha
Họ đi Kosala
Và một số vị ấy
Đi đến xứ Vajjà
Như nai thoát bẫy sập
Chạy nhảy khắp bốn phương
Tỷ kheo không nhà cửa
Sống giải thoát như vậy.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ I, chương 9, phần Đa số
hay du hành, VNCPHVN ấn hành, 1993, tr.437)

————————————

Xem thêm: