to-bo-de-dat-ma-khai-thi-gioi-dinh-hue

KINH BỒ ĐỀ ĐẠT MA QUÁN TÂM PHÁP

GIỚI – ĐỊNH – HUỆ

– HỎI: Bực Đại Bồ-Tát do giữ 3 tụ tịnh giới (GIỚI – ĐỊNH – HUỆ), 6 Ba-La-Mật mới được thành Phật. Nay Ngài bảo người tu chỉ QUÁN TÂM, chẳng tu giới hạnh, làm sao thành Phật?

ĐÁP: Ba tụ-tịnh-giới tức là GIỚI – ĐỊNH – HUỆ để chế ngự cái tâm 3 độc THAM – SÂN – SI đó. Chế ngự 3 độc thành vô lượng pháp Thiện tụ (chữ tụ là gom lại). Vô lượng pháp Thiện đều tụ nơi Tâm nên gọi là 3 Tụ-tịnh-giới.

Còn nói 6 Ba-La-Mật nghĩa là 6 tịnh căn. Vì 6 căn thanh tịnh chẳng nhiễm 6 trần tức là qua được sông phiền-não đến bến Bồ-Đề, nên gọi là 6 Ba-La-Mật.

– HỎI: Như Kinh nói: ba Tụ-tịnh-giới là thệ dứt tất cả nghiệp ác; nguyện tu tất cả việc thiện; nguyện độ tất cả chúng sanh. Nay chỉ nói chế ngự cái tâm 3 độc há chẳng không hợp đó sao?

ĐÁP: Phật nói ra điều gì là chân thật, bực Đại-Bồ-Tát trong nhân tu hành của quá khứ là đối ba độc phát ba thệ nguyện giữ tất cả tịnh giới.

Đối với THAM thì nguyện dứt các điều ác, thường tu các điều THIỆN. Đối với SÂN thì nguyện độ tất-cả chúng sanh, nên thường tu HUỆ. Đối với SI nhờ hành trì 3 pháp tịnh GIỚI – ĐỊNH – HUỆ ấy nên có thể siêu 3 độc mà thành Phật. Các ác tiêu diệt gọi là đoạn. Vì hay giữ được 3 Tụ-tịnh-giới thì các Thiện đều đủ, gọi đó là TU.

Vì hay dứt ác tu thiện thì vạn hạnh thành tựu, mình người đều lợi, giúp khắp quần sanh, nên gọi là giải thoát.

Thế mới biết giới hạnh để tu ấy chẳng lìa tự tâm. Nếu tự tâm thanh tịnh thì tất-cả cõi Phật đều thanh tịnh. Nên Kinh nói: hễ tâm dơ bẩn thì chúng sanh dơ bẩn, tâm trong sạch thì chúng sanh trong sạch. Muốn được cõi Phật phải tịnh cái tâm, tùy cái tâm tịnh thì cõi Phật tịnh, ba Tụ-tịnh-giới tự nhiên thành tựu.

(trích Luận Phá Tướng
Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp)

 

————————————————

LỜI BÀN

 

Gốc rễ Vô-minh là THAM – SÂN – SI nếu không nhờ sức nghiêm trì GIỚI – ĐỊNH – HUỆ để đối trị thì sao có thể siêu tâm MÊ mà hiển tánh GIÁC (Phật)? Đây là con đường mà tất cả những ai phát tâm cầu Đạo Bồ-Đề hướng tới giác ngộ – giải thoát đều phải đi qua.

– Nhờ GIỚI – ĐỊNH – HUỆ mà tâm TỪ – BI – HỶ – XẢ được trưởng dưỡng đến VÔ LƯỢNG.

– Nhờ GIỚI – ĐỊNH – HUỆLỤC ĐỘ, VẠN HẠNH nơi tâm được tăng huy đến BA-LA-MẬT.

– Nhờ GIỚI – ĐỊNH – HUỆ mà vĩnh đoạn THAM – SÂN – SI, tam nghiệp THÂN – KHẨU – Ý hằng tịch tịnh, dứt “nhân” luân hồi, giải thoát tử – sanh, siêu xuất Tam Giới.

– Nhờ GIỚI – ĐỊNH – HUỆTRÍ HUỆ VÔ SƯ khai mở, PHẬT TÁNH hiện tiền.

– Nhờ GIỚI – ĐỊNH – HUỆLIỄU TRIỆT DIỆU PHÁP NHƯ-LAI; TRẠCH PHÁP NGỤY – CHƠN, CHÁNH – TÀ.

– Nhờ GIỚI – ĐỊNH – HUỆHOẰNG KHAI PHẬT PHÁP, NHIÊU ÍCH CHÚNG SANH không thể nghĩ bàn.

– Nhờ GIỚI – ĐỊNH – HUỆHỒI TÀ HIỂN CHÁNH, HỘ TRÌ DIỆU PHÁP NHƯ LAI CỬU TRỤ TA BÀ.

– Nhờ GIỚI – ĐỊNH – HUỆKẾ THỪA HẠNH NGUYỆN CHƯ PHẬT, DUNG NHIẾP khôn cùng cảnh giới chúng sanh khắp Thập phương Tam cõi, ĐỘ TỬ – ĐỘ SANH vô cùng vô tận.

– Nhờ GIỚI – ĐỊNH – HUỆTHẬP PHƯƠNG – BA ĐỜI CHƯ PHẬT thành tựu.

Không nghiêm trì GIỚI – ĐỊNH – HUỆ (Tham thiền, niệm Phật, trì Chú), sao xứng danh PHẬT TỬ?

GIỚI – ĐỊNH – HUỆ còn là TA (PHẬT PHÁP) còn vậy”. Đó là lời Phật dạy!

Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

——————————————————–

Xem bài: