cach-thuc-cung-duong-thuong-nhat

Mỗi lần cúng hương, nên dùng ba cây nhang hoặc một cây nhang cũng được, đó là tiêu biểu nhất tâm cúng dường Tam Bảo. Nhang cúng dường Tam Bảo nên dùng thứ thật tốt như nhang trầm.

Thường lệ, sớm mai khởi giờ Mẹo (5 giờ), trưa khởi giờ Ngọ (11 giờ), chiều khởi giờ Dậu (17 giờ), và công phu tối khởi giờ Tý (23 giờ), mỗi ngày được bốn thời, mỗi thời dùng một cây nhang trầm cũng đủ.

Cúng hương cốt yếu phải tịnh tâm chí thành, thân quỳ ngay thẳng, hai bàn tay cầm nhang để trước trán, đọc:

KỆ CÚNG HƯƠNG

Nguyện thử diệu hương vân,
Biến mãn Thập phương giới
Cúng dường nhứt thiết Phật,
Tôn pháp, chư Bồ Tát,
Vô biên Thanh-Văn chúng,
Cập nhứt thiết Thánh hiền,
Duyên khởi quang minh đài,
Xưng tánh tác Phật sự,
Phổ huân chư chúng sanh,
Giai phát Bồ Đề tâm,
Viễn ly chư vọng nghiệp,
Viên thành Vô Thượng Đạo.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma-ha-tát (3 lần)

Đọc xong, cúi đầu xá một xá rồi đứng dậy cắm nhang vào lư hương cho ngay thẳng.

(trích Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược
Thiền sư Thích Từ Quang)
 
Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!
 
Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_
 
Cổ Thiên
 
—————————————————
 
Tham khảo: