cu-si-chung-qua-du-luu

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, tại Kapilavatthu. Rồi Thế Tôn, vào buổi sáng, đắp y, mang bát đi đến nhà Thích nữ Kàligodhà. Sau khi ngồi vào chỗ đã dọn sẵn, Thế Tôn nói với Thích nữ Kàligodhà:

Thành tựu bốn pháp này, này Godhà, vị nữ Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không còn thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế nào là bốn?

Ở đây, này Godhà, vị nữ Thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và vị này trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cấu uế của xan tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, chia sẻ, bố thí.

Này Godhà, thành tựu bốn pháp này, một nữ Thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ V, chương 11, phẩm Phước đức sung
man, phần Kàli, NXB Tôn Giáo, 2000, tr.577)

———————————————

LỜI BÀN

Để sự tu hành không còn thối đọa trở lại, quyết chắc chứng quả giác ngộ, Thiện nam – Tín nữ phải thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Phật – Pháp – Tăng và hoan hỷ thí xả. 

  • Nhờ quán chiếu, tư duy và chiêm nghiệm mọi sự tận tường qua Tam Pháp Ấn của nhà Phật (Vô thường, Khổ, Vô ngã), hành giả tỉnh giác không còn tham đắm vào danh lợi tiền tài bã thế gian lắm mùi tục lụy, kể cả luyến ái tình thân duyên giả tạm trói buộc Đạo tâm mà hoan hỷ thí xả tất cả nguyện một lòng chơn tu Phật, sanh tử chẳng màng. Hành được như thế mới nhẹ gánh hành trang, thênh thang trên đường giác ngộ.   

Nếu niềm tin nơi Tam Bảo không chơn chánh, bị lầm lạc, bị cấu nhiễm bởi tham cầu dục lạc thế gian hay ít nhiều có khuyết phạm; nếu không phát khởi tâm Bồ-Đề hướng thượng nguyện trực tâm y tánh tu hành (Giới – Định – Huệ) trong phạm hạnh Từ Bi Hỷ Xả – Vô ngã – Vô trụ thì dẫu có nỗ lực tu hành, như mong cát nấu thành cơm, thành tựu Đạo quả mãi còn xa.

Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

———————————————

Xem bài: