nguoi-cu-si

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka, trong khu vườn cây bàng. Rồi Mahànàma đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn:

Cho đến thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ?

Ai quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ.

Cho đến thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ giới?

Này Mahànàma, người cư sĩ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ giới.

Cho đến thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ tín?

Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai: “Đây là Như Lai, bậc A la hán, Phật, Thế Tôn”. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ tín.

Cho đến thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ bố thí?

Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ trú ở gia đình, tâm thoát khỏi cấu uế của xan tham, bố thí dễ dàng, bàn tay rộng mở, thích thú từ bỏ, chia sẻ vật bố thí. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ bố thí.

Cho đến thế nào, bạch Thế Tôn, là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ?

Ở đây, này Mahànàma, người cư sĩ thành tựu trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ các bậc Thánh thể nhập, đưa đến đoạn tận khổ đau. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là người cư sĩ đầy đủ trí tuệ.

(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ V, chương 11, phẩm Phước đức sung
mãn, phần Mahànàma, NXB Tôn Giáo, 2002, tr.574)

——————————————–

LỜI BÀN

Lời dạy trên là tiếng chuông cảnh tỉnh cho hàng cư sĩ tại gia: Diệu Pháp của Chư Phật không chỉ dành cho riêng ai, và Pháp vị giải thoát chỉ đến với những ai thật sự “tâm giác tỉnh một lòng chơn tu Phật”. Do đó, khi đã phát tâm quy Phật thì đừng truy cầu phước báu Nhơn – Thiên, đừng truy cầu sự an vui… giả tạm trong luân hồi khổ báo mà hãy tỉnh giác vạn sự vô thường – thân Người khó được, từ đó nguyện nghiêm trì giới hạnh, trưởng dưỡng Từ tâm, nhẫn lực tinh tấn tu hành (Giới – Định – Huệ) đoạn trừ tham ái và chấp thủ ngã tướng, hướng đến sự giác ngộ – liễu thoát tử sanh. 

Nói: “giác ngộ hay giải thoát chỉ dành cho hàng tu sĩ xuất gia mà thôi, còn hàng cư sĩ tại gia vốn không thể nào”, ngẫm, khác gì lời Ma! 

Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên 

——————————————–

Xem bài: