cach-thuc-truoc-khi-hanh-le

Trước khi hành lễ phải súc miệng rửa tay, rửa mặt, mặc áo tràng, buộc dây chơn (nếu có sẵn).

Khi súc miệng, đọc: Thấu khẩu liên tâm tịnh, dẫn thủy bá hoa hương, tam nghiệp thường thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây-phương.

Án hám án hản tá ha.       (3 lần)

Khi rửa tay, đọc: Dĩ thủy quán chưởng, đương nguyện chúng sanh, đắc thanh tịnh thủ, thọ trì Phật Pháp.

Án chủ ca ra da tá ha.       (3 lần)

Khi rửa mặt, đọc: Dĩ thủy tẩy diện, đương nguyện chúng sanh, đắc tịnh pháp môn, vĩnh vô cấu nhiễm.

Án lam tá ha.                    (3 lần)

Khi mặc áo tràng, đọc: Nhược trước thượng y, đương nguyện chúng sanh, hoạch thắng thiện căn, chí pháp bỉ ngạn.

Khi buộc dây chơn, đọc: Dĩ thắng phược túc, đương nguyện chúng sanh, cụ túc thần lực, sở hành vô ngại.

Án lam lam tá ha.              (3 lần)

(trích Tu Phật Nghi Thức Yếu Lược
Thiền sư Thích Từ Quang)
 
Mong tất cả tỉnh tâm tu Phật!
 
Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_
 
Cổ Thiên
 
—————————————————-
 
Tham khảo: