Đặc trưng của đời sống xuất gia là du hành với ba y và bình bát nhằm tránh xa sự tham đắm và chấp thủ, trợ duyên cho giải thoát

Một thời, Thế Tôn trú ở Kimbilà, tại Veluvana, dạy các Tỷ kheo:

Này các Tỷ kheo, có năm điều nguy hại này cho người sống du hành dài, du hành không có mục đích. Thế nào là năm?

  1. Không nghe điều chưa được nghe;
  2. Không làm cho thanh tịnh điều đã được nghe;
  3. Có sợ hãi một phần điều đã được nghe;
  4. Cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng;
  5. Không có bạn bè. 

Này các Tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người sống du hành có mục đích. Thế nào là năm?

  1. Nghe điều chưa được nghe;
  2. Làm cho thanh tịnh điều đã được nghe;
  3. Không có sợ hãi một phần điều đã được nghe;
  4. Không cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng;
  5. Có bạn bè.

(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ II, chương 5, phẩm Du hành dài,
phần Du hành dài [1], VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.723)

————————————

Xem thêm: