PHÁP ÂM ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT

Tinh thần người tu Phật chơn chánh trước sự thịnh suy của Phật Pháp

———————————————–

Mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

———————————————–

Tham khảo bài Pháp: Tinh thần người tu Phật chơn chánh trước sự thịnh suy của Phật Pháp