nhung-dieu-tam-niem-ve-phat-bao
Thân các Đức Phật là vô lượng trang nghiêm không thể nghĩ bàn, vì trong thời gian vô số đại kiếp đã thùy từ cứu độ chúng sanh không ngừng nghỉ (ảnh sưu tầm)

Ân Tam Bảo là lợi lạc cho chúng sanh không thể nghĩ bàn và không khi nào ngừng nghỉ! Thân các Đức Phật là vô lượng trang nghiêm không thể nghĩ bàn, vì trong thời gian vô số đại kiếp đã thùy từ cứu độ chúng sanh không ngừng nghỉ! Công đức thẳm sâu hơn biển cả, trí huệ thông suốt như hư không; ánh Từ quang chiếu khắp mười phương ba cõi, tất cả chúng hữu tình làm sao biết được! Tất cả chúng sanh vì phiền não nghiệp chướng ngăn che nên không hay biết, chìm đắm trong biển khổ, sống chết không cùng! Ngôi Tam Bảo ra đời là vị Đại Thuyền Sư năng vượt qua dòng ái thẳng lên bờ bên kia! Những kẻ có trí thảy đều quy kính vậy!

Kinh Tiểu Địa Quán

Hỡi Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn! Sau khi Ta vào Niết Bàn, có nhiều chúng sanh mặc áo Pháp phục, tham lam lợi dưỡng, giả phát Đạo tâm, làm tổn hại Chánh Pháp, không có tâm thanh tịnh. Những kẻ như vậy tuy ở trong chúng hội của Ta mà cách Ta rất xa!

Nếu có trai lành gái thiện tu hạnh Vô trước, tuy chưa lên địa vị Bồ Tát nhưng lòng đã vững vàng, chẳng bỏ Đạo tâm, tuy xa Ta trăm ngàn vạn do tuần mà rất gần nơi Ta vậy!

Kinh Bồ Tát Anh Lạc

Này Thiện nam tử! Trong ngôi Phật Bảo có đầy đủ 6 món công đức mầu nhiệm:

 1. Có ruộng vô thượng đại công đức.
 2. Có ruộng vô thượng đại ân đức.
 3. Đối với trong các loại không có chân, hai chân, nhiều chân rất là tôn quý.
 4. Rất nỗi khó gặp, như đóa hoa Ưu Đàm.
 5. Độc nhất xuất hiện ra giữa ngàn triệu cõi thế giới.
 6. Viên mãn công đức thế gian và xuất thế gian.

Vì đủ 6 công đức nhiệm mầu như vậy nên thường hay làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Vì lợi ích tất cả chúng sanh cho nên ngôi Phật Bảo có nghĩa là bất khả tư nghì (không thể nghĩ bàn)!

Một hôm, có 500 ông Trưởng Giả hỏi Đức Phật rằng: “Ngôi Phật Bảo thường lợi ích cho chúng sanh, cớ sao chúng sanh trong thế gian phần nhiều chẳng thấy Phật mà vẫn bị các khổ não.

Phật đáp: “Ví như mặt trời, tuy soi khắp thế giới mà những kẻ mù nào có thấy ánh sáng. Cũng thế, còn nhiều chúng sanh thường gây ác nghiệp mà chẳng tự giác, không biết sám hối, chẳng gần gũi Phật – Pháp – Tăng. Nếu có chúng sanh biết quy kính Tam Bảo tu hành trang nghiêm, người ấy nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ thêm lớn, căn lành trọn nên, hẳn lìa sanh tử, thời được chứng quả Bồ Đề.

Kinh Tâm Địa Quán

Đệ nhất có các Bồ Tát tự nói: “Phật là Vô thượng Pháp Vương cho nên thường phải nhớ Phật!

Đệ nhị có các Bồ Tát tự nói: “Đức Thế Tôn! Chúng con từ nhiều kiếp đến nay được nhờ nuôi lớn Pháp thân, Trí thân, Đại từ bi thân và thiền định, trí huệ, vô lượng hạnh nguyện đều nhờ Đức Phật tác thành. Vì muốn trả ơn, chúng con thường nguyện gần Phật, cũng như bề tôi đại thần nhờ ân sủng của nhà Vua nên thường nhớ đến Vua

Đệ tam có các Bồ Tát lại nói thế này: “Lúc con tu nhơn gặp Ác tri thức bài báng Bát Nhã bị đọa ác đạo, trải qua nhiều kiếp có tu các hạnh nhưng chưa được ra khỏi. Về sau, nhờ nương gần bên Thiện tri thức dạy con tu Niệm Phật Tam Muội, con mới được tiêu trừ các nghiệp chướng, liền được giải thoát. Vì có được lợi ích lớn lao như thế nên con nguyện chẳng xa lìa Đức Phật

Luận Trí Độ

Như Lai vô số kiếp,
Cần khổ độ chúng sanh,
Tại sao các thế gian,
Chẳng trả ân Đức Phật?!

Kinh Hoa Nghiêm

Tu đầy đủ 10 pháp, mới thật cúng dường Như Lai:

 1. Lấy Pháp cúng dường.
 2. Lấy các hạnh cúng dường.
 3. Lợi ích bình đẳng tất cả chúng sanh.
 4. Lấy lòng từ bi tùy thuận.
 5. Lấy Như Lai lực.
 6. Tất cả pháp lành siêng tu chẳng bỏ.
 7. Tất cả sự nghiệp của Bồ Tát chẳng bỏ.
 8. Như nói mà tu, như tu mà nói.
 9. Tu thời gian lâu, tâm chẳng mỏi chán.
 10. Tâm đại Bồ Đề thường tu chẳng bỏ.

Nếu tu đủ mười pháp trên đây mới gọi là cúng dường Đức Như Lai.

Chớ như của báu, uống ăn, áo mặc, ấy đều là chẳng phải chơn cúng dường vậy.

Kinh Hoa Nghiêm

Hành giả an trụ 10 Pháp sau, thời các Đức Phật hoan hỷ:

 1. An trụ bất phóng dật.
 2. An trụ Vô sanh nhẫn.
 3. An trụ Đại từ.
 4. An trụ Đại bi.
 5. An trụ các Pháp rốt ráo.
 6. An trụ các hạnh.
 7. An trụ Đại nguyện.
 8. An trụ phương tiện khéo léo.
 9. An trụ sức mạnh mẽ (Tín, Tấn, Niệm, Định, Huệ).
 10. An trụ Trí huệ.

Vì sao? Đức Như Lai tôn trọng Pháp như con thảo tôn trọng cha mẹ, kính thuận dung nhan, tâm chẳng chút nới. Đức Như Lai tự tu hành mà được thành Đạo cho nên ai trang nghiêm tu hành là cúng dường vậy!

Như Lai ra đời vì lợi ích chúng sanh; kẻ nào không lòng từ bi, chẳng được lợi ích; kẻ chẳng tùy thuận tất cả, chẳng đặng lợi ích; kẻ chẳng tu pháp lành chẳng đặng lợi ích; kẻ chẳng như nói mà tu, chẳng đặng lợi ích; kẻ sanh tâm mỏi chán, chẳng đặng lợi ích; và kẻ nào bỏ tâm đại Bồ Đề, thời chẳng đặng lợi ích.

Kinh Hoa Nghiêm

—————————————

Tham khảo: