sam-dai-hanh-pho-hien

SÁM ĐẠI HẠNH PHỔ HIỀN

Trong bao nhiêu mười phương cõi nước,
Cả ba đời các Đức Pháp Vương,
Con dùng ba nghiệp tịnh xương, (sạch tốt)
Khắp lễ tất cả mười phương vẹn tuyền.

Sức thần oai Phổ Hiền Hạnh Nguyện,
Trước Như Lai khắp hiện tự thân,
Mỗi thân lại hiện trần thân,
Thân thân lễ khắp sát trần Thế Tôn.

Trong một trần có trần số Phật,
Ðều ở trong hội bực Thượng Nhân,
Khắp cùng Pháp giới mảy trần,
Sâu tin Chư Phật đều thường đầy trong.

Biển âm thanh đều dùng trọn vận,
Diệu ngôn từ vô tận khắp vang,
Vị lai cả kiếp thảy toàn, (tất cả)
Ngợi khen Phật đức biển ngàn rất sâu!

Tràng hoa đẹp rất xinh thơm ngát,
Cùng hương xoa, kỹ nhạc, lọng tàn,
Như kia đồ tốt trang hoàng,
Cúng dường Chư Phật con toàn kính dâng.

Y tối thắng cùng hương tối thắng,
Với đuốc đèn, hương phấn, hương xông,
Ðều nhiều như Diệu Cao phong, (núi Tu Di)
Cúng dường Chư Phật con đồng dâng lên.

Tâm thắng giải mông mênh con dụng,
Phật ba đời thảy cũng tin kiên, (tin chắc)
Ðều nương Hạnh Nguyện Phổ Hiền,
Cúng dường Chư Phật khắp miền mười phương.

Các tội ác xưa con lầm lỡ,
Do tham sân muôn thuở xui nên,
Từ thân – ngữ – ý sanh lên,
Nay con cả thảy đều bền sám luôn.

Các chúng sanh khắp mười phương cõi,
Bậc nhị thừa, Hữu học cùng Vô,
Như Lai,  Bồ Tát vẹn tuyền,
Có bao công đức con nguyền vui ưa.

Thế gian Ðăng trong mười phương nước,
Lúc tối sơ thành được Bồ đề,
Nay con đều thỉnh một bề,
Giảng truyền Diệu Pháp vỗ về quần sanh.

Các Đức Phật muốn toan nhập diệt,
Con chí thành mải miết ân cần:
Cúi mong ở mãi kiếp trần,
Làm cho lợi lạc khắp quần sanh linh.

Bao nhiêu phước cúng dường, lễ, tán,
Thỉnh ở đời cùng giảng Pháp luân,
Vui theo, sám hối thiện căn,
Hồi sanh, hướng Phật, cao thăng Bồ đề.

Con nguyện đem đức dày thắng lợi,
Hồi hướng chơn Pháp giới tối cao,
Tánh, tướng Tam Bảo thế nào,
Hải Ấn Tam Muội dung vào tục, chơn.

Biển công đức khôn lường như thế,
Nay con đều đem để hồi về :
Dưới cho muôn loại nương kề,
Cùng con đồng chứng Bồ đề đạo chơn.

Bao nhiêu chúng nơi thân, khẩu, ý,
Lòng mê lầm móng nghĩ sân, si,
Chê bai Chánh Pháp Mâu Ni, (Phật)
Thân tâm phạm quấy kể gì phải chăng.

Như trên nghiệp chướng tội thâm,
Nguyện tiêu diệt hết ác tâm chẳng còn.
Trí huệ khắp đầy tròn Pháp giới,
Ðộ chúng sanh chẳng nại gian lao,

Hư không thế giới dẫu hao,
Chúng sanh, phiền não với nào nghiệp chung. (cùng tận)
Nay con hồi hướng rộng lung,
Cũng như bốn pháp vô cùng vô biên.

Nam Mô Ðại Hạnh Phổ Hiền Bạch Tượng Bồ Tát Ma-ha-tát!

                                                (sưu tầm)

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên