Nhân Quả ba đời

Nhân bao biển Quả,
Quả suốt nguồn Nhân,
Ác – Thiện phân minh,
Dữ – Lành thọ báo.

Khắp trong các cõi,
Vũ trụ, nhơn sanh,
Nhân – Quả công bằng,
Chớ lầm khinh mạn.

Nghiệp gieo phải trả,
Thăng – Giáng tùy Nhân,
Phước – Tội do mình,
Tự làm tự chịu.

Sống mê, Thác đọa,
Biển khổ trầm luân,
Ba cõi – Sáu đường,
Thân Người khó được!

Khuyên người giác tỉnh,
Sám hối, tu chơn,
Lánh dữ, làm lành,
Vun bồi Giới đức,

Từ Bi Hỷ Xả,
Tâm hạnh gắng trau,
Bát Chánh Đạo hành,
Tinh cần Lục Độ,

Di Đà mật niệm,
Thiền Định chánh chuyên,
Chí nguyện cao dày,
Tử – Sanh tự tại!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên
 (18/11/2015)