phat phap van dap 30
Ảnh: sưu tầm

* CÂU HỎI

Kính thưa Thầy,

Tôi thường nghe hỏi: TÂM DO ĐÂU MÀ SANH? nhưng chưa thấy ai trả lời thỏa đáng nên mạo muội hỏi Thầy, xin Thầy dành thời gian giải đáp!

Cảm ơn Thầy!

Nam mô A Di Đà Phật!

* PHÚC ĐÁP

Cái gì thật sanh sẽ không diệt, thật diệt sẽ không sanh, bởi tất cả do duyên nên sanh diệt vô thường. Thế nên, Đức Phật đã từng thọ ký rằng: “Ta là Phật đã thành, Chúng sanh là Phật sẽ thành nếu nhẫn lực tu hành chơn chánh y lời Phật dạy vì khổ luân hồi của muôn vạn chúng sanh”.

Tâm vô hình vô tướng, lại có vọng (Vọng tâm) có chơn (Chơn tâm) nên hỏi “Tâm do đâu mà sanh?” thì có khác gì vọng thêm vọng trên đầu!

Bởi vô minh, tham ái và chấp thủ ngã tướng (Vọng tâm) nên chúng sanh tạo nghiệp luân hồi thọ khổ trầm mê. Nếu hồi tâm sám hối tu Phật chơn chánh đến khi kiến Tánh thì Chơn tâm tịch tịnh hiện tiền – không thể nghĩ bàn vì siêu việt tri kiến mê lầm chấp thủ của phàm phu.

Thử hỏi: Chơn tâm bất sanh bất diệt do đâu mà sanh?

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên