phat phap van dap 30
Ảnh: sưu tầm

* CÂU HỎI

Kính thưa Thầy,

Tôi thường nghe hỏi: TÂM DO ĐÂU MÀ SANH? nhưng chưa thấy ai trả lời thỏa đáng nên mạo muội hỏi Thầy, xin Thầy dành thời gian giải đáp!

Cảm ơn Thầy!

Nam mô A Di Đà Phật!

 

* PHÚC ĐÁP

Cái gì thật sanh sẽ không diệt, thật diệt sẽ không sanh, bởi tất cả do duyên nên sanh diệt vô thường. Đây là lý Duyên Khởi của nhà Phật.

Đã tu Phật, hành giả không nên chấp thường hay chấp đoạn, kể cả tâm hành vô trụ. Nên nhớ!

Tâm vô hình vô tướng, lại có vọng (Mê) có chơn (Giác).

– Vì vô minh, tham ái và chấp thủ ngã tướng (Vọng tâm) nên chúng sanh tạo nghiệp chất chồng (nhân) phải trôi lăn trong luân hồi khổ báo, triền miên không dứt (quả). 

– Nếu biết hồi tâm sám hối một lòng chơn tu Phật thì Vọng tâm liền được tịnh hóa, nghiệp chướng ắt đặng tiêu trừ; đến khi kiến Tánh thì Chơn tâm tịch tịnh hiện tiền, hành giả thoát khổ luân hồi sanh tử. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng thọ ký: “Ta là Phật đã thành, Chúng sanh là Phật sẽ thành nếu nhẫn lực tu hành chơn chánh y lời Phật dạy vì khổ luân hồi của muôn vạn chúng sanh”.

Do đó, là Phật tử, hãy nhẫn lực tinh tấn trụ tâm thiền chuyển vọng thành chơn, chuyển mê khai ngộ. Dụng tâm mê luận vọng bàn chơn thì có khác gì vọng chồng vọng, mê chồng mê, tự chướng bít cửa ngộ!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên