PHÁP ÂM ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT

Tinh thần người tu Phật chơn chánh trước sự phân chia hệ phái Phật giáo

———————————————–

Mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên