PHÁP ÂM ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT

Phật A Di Đà có thật không? Vì sao có chữ DIỆU trước câu niệm Phật?

———————————————–

Mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên