tinh-can
Ảnh: sưu tầm

Một thời, Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhagga, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyển. Bấy giờ, Vương tử Bodhi thỉnh Thế Tôn và chúng Tỷ kheo đến nhà thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Vương tử Bodhi bạch Thế Tôn:

Khoảng bao lâu, bạch Thế Tôn, một vị Tỷ kheo tu tập theo giáo pháp của Như Lai, chứng đạt và an trú vô thượng cứu cánh Phạm hạnh?

Này Vương tử, có năm tinh cần chi này. Thế nào là năm? Ở đây, này Vương tử:

  1. Vị Tỷ kheo có lòng tin, tin tưởng sự giác ngộ của Như Lai;
  2. Vị ấy ít bệnh, ít não, có sức khỏe;
  3. Vị ấy không gian trá, như thật đối với bậc Đạo Sư và các đồng Phạm hạnh;
  4. Vị ấy siêng năng từ bỏ các bất thiện pháp, tu tập các thiện pháp;
  5. Vị ấy có trí tuệ về sự sanh diệt của các Pháp.

Này Vương tử, vị Tỷ kheo thành tựu năm tinh cần chi này có thể đắc lậu tận trong bảy năm, cũng có thể là sáu, năm, bốn, ba, hai, một năm, nửa tháng, cho đến bảy ngày, có thể có người được giảng dạy buổi sáng thì buổi chiều đã chứng đắc.

(ĐTKVN, Trung Bộ II, kinh Bồ đề vương tử [trích],
VNCPHVN ấn hành, 1992, tr.565)

————————————

Tham khảo: