PHÁP ÂM KINH LUẬN

Đại Thế Chí Bồ Tát khai thị Niệm Phật Viên Thông

———————————————–

Mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

———————————————–

Tham khảo bài Pháp: Đại Thế Chí Bồ Tát khai thị Niệm Phật Viên Thông