PHÁP ÂM KINH LUẬN

Chơn niệm Phật – XẢ LY TÂM

———————————————–

Mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

———————————————–

Tham khảo bài Pháp: Chơn niệm Phật – XẢ LY TÂM