PHÁP ÂM ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT

Chơn cúng dường

———————————————–

Mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên

———————————————–

Tham khảo: Chơn cúng dường