PHÁP ÂM ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT

Chia sẻ kinh nghiệm về công phu niệm Phật

———————————————–

Mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên