PHÁP ÂM ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT

Chia sẻ kinh nghiệm tham Tổ Sư Thiền

———————————————–

Mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên