nhung-dieu-tam-niem-that-ngu
Ảnh: sưu tầm

Phật dạy: Các đệ tử! Các người nên bỏ những lời vô nghĩa, thường tự giữ gìn lời nói; nói phải biết thời, nói phải thuận pháp. Những lời nói ngoài việc lợi ích cho người, dù là nói chơi cũng không nên nói.

Kinh Hoa Nghiêm

Chẳng đặng nói dối bằng chứng cho người khiến họ phạm pháp; chẳng đặng truyền nói lời dữ khiến họ cùng nhau cãi cọ tranh giành; chẳng đặng nói lời làm hại người; đừng chẳng nghe nói nghe, chẳng thấy nói thấy.

Kinh A Hàm Chánh Hạnh

Nói phô những lời giả dối làm não hại tất cả chúng sanh, kẻ ấy thường như bị giam trong tối tăm, tuy còn sống mà đồng như người chết.

Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ

Các đệ tử! Các ngươi nên bỏ lời nói dối, thường nói lời chơn thật, lời chắc chắn, dù là trong mộng cũng chẳng nên nói dối.

Kinh Hoa Nghiêm

Vọng ngữ có 10 tội:

  1. Hơi miệng thúi hôi.
  2. Các vị Thiện thần tránh xa, ác quỷ dễ làm hại.
  3. Dù có nói thiệt, người chẳng chịu tin.
  4. Kẻ trí dư luận, thường chẳng tham dự.
  5. Thường bị chê bai, tiếng tăm xấu xa đồn khắp thiên hạ.
  6. Người chẳng kính trọng, khi có việc sai khiến họ chẳng vâng theo.
  7. Thường lắm lo buồn.
  8. Trồng nghiệp nhơn chê bai.
  9. Thân hư mạng chết phải đọa địa ngục.
  10. Nếu được sanh làm người, thường bị chê bai.

Luận Trí Độ

Đức Phật bảo A Nan: Người sanh thế gian, tai họa sanh từ miệng nên phải giữ miệng đề phòng lửa dữ; lửa dữ đốt cháy của cải thế gian, miệng dữ đốt cháy tài sản của bậc Thánh. Tất cả chúng sanh họa từ miệng sanh ra nên biết miệng là dao búa giết thân vậy.

Kinh Báo Ân

Nói ác, mắng chửi, kiêu mạn khinh người, các điều ác ấy khởi ra là ganh ghét oán hận sanh ngay. Nói lời khiêm tốn, tôn kính người, bỏ oán, nhẫn ác là ganh ghét oán hận tự dứt. Là người sanh ở đời, búa tại trong miệng, sở dĩ giết thân do lời nói dữ.

Khen kẻ ác, được kẻ ác khen lại, hai bên đều là ác. Ưa dùng miệng đấu nhau, về sau đôi bên đều không yên. Thế nên, đừng nói lời cộc cằn xấu ác, nói phải sợ quả báo.

Đưa lời ác đi, tai họa trả lại, dao gậy đến thân. Thốt ra lời nói lành, như đánh chuông khánh, thân không nghị luận, suốt đời an vui.

Kinh Pháp Cú

Phật dạy: Bỏ hai lưỡi, đừng ác tâm phá hoại khiến cho những người tranh đấu ly tán được hòa hiệp lại; bỏ lời nói ác khẩu thô bạo cộc cằn vì biết nó là hại mình hại người nên phải xa lìa.

Kinh Hoa Nghiêm

Lắm lời nhiều lẽ thì người ta sợ tránh; trong đó, lời hai lưỡi đâm thọc là thứ nhất.

Người nào bỏ nói hai lưỡi đâm thọc, người ấy đời nầy được mọi người thảy đều gần gũi thuận hòa, vững vàng chắc chắn không ai phá hoại được.

Kinh Chánh Pháp Niệm Xứ

—————————————

Tham khảo: