kinh-phap-cu-pham-hy-ai
Thư pháp Đăng Học

 

209. Miệt mài điều đáng tránh,
Buông xả việc nghiên tầm,
Ganh tị bậc chuyên tâm,
Bỏ đích, theo dục lạc.

Chuyên tâm làm những việc không đáng làm, nhác tu những điều cần tu, bỏ việc lành mà chạy theo dục lạc, người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã cố gắng thành công cũng chỉ là hâm mộ suông (*).

——————————–

(*): Những Tỷ kheo vì bị dục lạc mê hoặc, bỏ việc hành đạo để sinh hoạt theo thế tục, sau thấy kẻ khác tu hành có công quả, lại luống tỏ lòng hâm mộ, chứ tự mình không thành được chi.


 

210. Chớ gần người yêu quý,
Chớ thân kẻ ghét hờn,
Yêu không gặp, héo hon,
Ghét phải gần, đau khổ.

Chớ kết giao với người đáng ưa, chớ kết giao với người không đáng ưa. Không gặp được người thương yêu là khổ, gặp người cừu oán cũng khổ.


 

211. Yêu xa nhau là khổ,
Thế nên chớ vấn vương,
Người dứt niệm ghét thương,
Là thoát vòng trói buộc.

Thế nên chớ đắm yêu, vì đắm yêu bị biệt ly là khổ. Nếu không còn những niệm yêu ghét thì không điều gì ràng buộc được.


 

212. Thân ái sinh ưu sầu,
Thân ái sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi thân ái,
Ắt hết mọi âu lo.

Từ hỷ ái sinh lo, từ hỷ ái sinh sợ; xa lìa hết hỷ ái, chẳng còn lo sợ gì.


 

213. Hỷ ái sinh ưu sầu,
Hỷ ái sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi hỷ ái,
Ắt hết mọi âu lo.

Phap-Cu-213

Từ tham ái sinh lo, từ tham ái sinh sợ; xa lìa hết tham ái, chẳng còn lo sợ gì.


 

214. Luyến ái sinh ưu sầu,
Luyến ái sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi luyến ái,
Ắt hết mọi âu lo.

Phap-Cu-214

Từ tham dục sinh lo, từ tham dục sinh sợ; xa lìa hết tham dục, chẳng còn lo sợ gì.


 

215. Dục ái sinh ưu sầu,
Dục ái sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi dục ái,
Ắt hết mọi âu lo.

Phap-Cu-215

Từ lạc dục sinh lo, từ lạc dục sinh sợ; xa lìa hết lạc dục, chẳng còn lo sợ gì.


 

216. Tham ái sinh ưu sầu,
Tham ái sinh sợ hãi,
Ai thoát khỏi tham ái,
Ắt hết mọi âu lo.

Phap-Cu-216

Từ ái dục sinh lo, từ ái dục sinh sợ; xa lìa hết ái dục, chẳng còn lo sợ gì (*).

——————————–

(*): Năm câu 212-216, theo bản dịch của Đại đức Na ra da là: ”From endearment spings gief, from endearment spings fear for him who is free from endearment there is no gief, much less fear. From affection … From delight … From lust …, From craving … “.


 

217. Ðủ giới đức, chánh kiến,
Liễu ngộ Pháp Chơn Như,
Thành tựu mọi công hạnh,
Quần chúng yêu kính người.

Phap-Cu-217

Đầy đủ giới hạnh và chánh kiến, an trú Chánh Pháp (*), rõ lý Chơn thường (2*), viên mãn các công hạnh (3*), ấy mới là người đáng ái mộ.

——————————–

(*): Chỉ bốn hướng, bốn quả và Niết Bàn, cộng là chín pháp thù thắng. 

(2*): Chỉ bốn Thánh đế.

(3*): Chỉ giới, định, tuệ.


 

218. Tu tập pháp Ly ngôn,
Tâm thành cầu Thánh quả,
Ý dục lạc buông xả,
Xứng gọi bậc Thượng Lưu (*).

(*) quả Bất Lai

Phap-Cu-218

Khát cầu pháp Ly ngôn, sung mãn tâm cứu xét, không đắm mê dục lạc, ấy là bậc Thượng Lưu (*).

——————————–

(*): Bậc Thượng Lưu (Ubddhamsoto), chỉ quả vị Bất Hoàn (Anagami) gần đến Niết bàn A La Hán.


 

219. Bao lâu xa cố hương,
Ngày về được an khương,
Bà con và bạn hữu,
Mừng đón người thân thương.

Phap-Cu-219

———————————–

220. Người làm phước cũng vậy,
Ðược Thiện nghiệp đón chào,
Ðời này và đời sau,
Như bà con thân thuộc.

Phap-Cu-220

219 – 220. Người khách ly hương lâu ngày, từ phương xa trở về an ổn, được bà con thân  hữu đón mừng như thế nào, thì người tạo phước nghiệp cũng vậy, khi từ cõi đời này sang cõi đời khác, phước nghiệp của họ là kẻ thân hữu đón mừng họ.


 

Lưu ý: Để xem tích truyện liên quan đến từng kệ Pháp Cú, hoan hỷ nhấp vào số thứ tự phía trước.

Xem thêm: Kinh Pháp Cú