PHÁP ÂM ĐƯỜNG LỐI TU PHẬT

Mật tông Thiên Đình: Tà Pháp hay Chánh Pháp?

———————————————–

Mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp!

Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_
Diệu A Di Đà Phật _()_

Cổ Thiên